Home

Měrné teplo vodní páry

Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984) Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty . Měrné skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť ( vypařování může probíhat za libovolné teploty), zatímco měrné skupenské teplo varu se určuje k teplotě varu (jedná. Skupenské teplo tání vztažené na jeden kilogram je měrné skupenské teplo tán jezer a z vody obsažené v půdě a organismech. Množství vodní páry v atmosféře se mění podle atmosférických podmínek - závisí na denní době, roční době, na místě pozorování. Míru vodní páry ve vzduchu popisuje vlhkost vzduch

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku - TZB-inf

Měrné skupenské teplo varu - Wikipedi

 1. Měrné skupenské teplo vodní páry. 3. Určete měrné skupenské teplo tání mědi, pokud víte, že na Měrné skupenské teplo tání mosazi je l t = 159,7 kJ.kg -1. 7. Mosazné těleso o hmotnosti 1 kg přijalo 20. Jak se liší vnitřní energie vody s hmotností 300 gramů a teplotou 20 0 C od vnitřní energie vodní páry se stejnou.
 2. Tlak syté páry nad pevnou látkou je sice podstatně menší než nad kapalinou, zůstává však nenulový. Znamená to, že za teploty menší než teplota tání přechází látka přímo z pevného do plynného skupenství. Tomuto jevu říkáme sublimace. Stejně jako při vypařování musíme látce dodávat skupenské teplo
 3. relativní vlhkost je poměr hmotnosti vodní páry obsažené v objemové jednotce vzduchu k hmotnosti vodní páry, která by byla při téže teplotě a při tomtéž tlaku obsažena ve vzduchu, kdyby byl vlhkostí nasycen. Stav vlhkého vzduchu plně určují parametry p, T a φ, jeho hustotu tedy můžeme z nich vypočítat
 4. v-- měrné výparné teplo (pro vodu má tato konstanta hodnotu l v = 2,4 . 10 J.kg 1) m - hmotnost vody Vzduch obsahuje vždy určité množství vodní páry. Tu lidské oko vidí teprve v okamžiku, kdy se z této stanou malé vodní kapky. Čím je vzduch teplejší, tím více vody ve formě vodní páry je schopen pojmout
 5. Kondenzace vodní páry není v běžných výměnících pro zpětné získávání tepla výjimečným stavem, ovšem její vliv se obvykle zanedbává. V článku je popsáno, jak může navýšení tepelného toku sdíleného mezi ochlazovaným a ohřívaným vzduchem o vázané teplo při kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu.
 6. Měrné skupenské teplo tání mosazi je l t = 159,7 kJ.kg-1 7. Mosazné těleso o hmotnosti 1 kg přijalo teplo 441 980 J, v důsledku čehož se část mosazi s hmotností 500 g roztála
 7. skupenské teplo, měrné skupenské teplo; Na přítomnosti vodní páry v atmosféře a její hmotnosti závisí četnost dešťových srážek i fyziologický pocit člověka (např. lépe snášíme vyšší teplotu při menší hmotnosti vodní páry, ). Absolutní vlhkost vzduchu Φ.

Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg -1 . Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou M v.p. - hmotnost vodní páry ve vzduchu (kg) M s.v. - hmotnost suchého vzduchu (kg) Měrná hmotnost. Entalpie. h - entalpie (J.kg-1) c s.v. - měrné teplo suchého vzduchu (J.kg-1.K-1) c v.p. - vodní páry (J.kg-1.K-1) t - teplota vzduchu (0 C) l v.p. - výparné teplo vodní páry. Přibližné hodnoty některých konstan Vlhkostní tok stěnou konstrukce mezi rozdílným vzduchovým prostředím je způsoben dispozičním tlakem vodní páry, která je obsažená ve vzduchu. Nabízíme metodu výpočtu průchodu difúzní vlhkosti, z prostředí s vyšším částečným tlakem vodní páry do prostředí s nižším částečným tlakem vodní páry.

cps − střední měrné teplo za stálého tlaku: U přehřáté páry je měrné teplo cp značně závislé na tlaku a teplotě páry. Proto cps určujeme pro střední teplotu dané změny stavu. {i i l cps (t t) i pp v = ′ + + ⋅ − ′′ '' Zm ěny stavu vodní páry a) Změna za stálého tlaku - izobarická Měrné skupenské teplo tání Úloha číslo: 457 Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě 233,15 K jsme za atmosférického tlaku zahřívali tak dlouho, až se všechen proměnil ve vodu o teplotě 323,15 K. Na celý tento děj se spotřebovalo 628 kJ tepla Sublimace a desublimace. Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace.Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led), led, sníh, , stejně jako vonící či páchnoucí látky. Měrné skupenské teplo sublimace je definováno takto: , kde je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti m.

Měrné skupenské teplo l t je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. nasycen, pak při ochlazení dojde ke zkapalnění vodní páry. VAR Var je děj, při kterém se kapaliny mění v plyn v celém objem Měrná tepelná kapacita vodní páry je c páry = 1,84 kJ/(kg.°C). Měrné skupenské teplo vypařování vody je při t = 0°C l v = 2,51 MJ/kg, při t = 100°C l v = 2,26 MJ/kg. Určete, kolik tepla je potřeba k: a) vypaření 0,5 kg vody o teplotě 0°C a následnému zahřátí získané páry na 100° Páry benzinu jsou nebezpečnější, než benzin v uzavřené nádobě. Využití: sušení (prádla, ovoce, bylin), schnutí barvy, voňavka Voda (stejné teploty) si k vypaření dobře bere teplo od těla - pot i voda vypařováním ochlazuje tělo (pes - jazyk), bazén s přikrytou hladinou je teplejší Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu MC,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot)

Skupenské přeměny - Sweb

 1. 1) Vypočtěte měrný objem v2 vodní páry při teplotě t = 300 oC, je-li měrné skupenské teplo vypařování vody při této teplotě lv = 1400 kJ∙kg-1, měrný objem kapalné fáze v1 = 0,0014 m3∙kg-1
 2. Měrná tepelná kapacita Přijme-li těleso teplo Q tepelnou výměnou, vzroste jeho vnitřní energie o hodnotu a zvýší se teplota tělesa o (nenastane-li změna skupenství látky). Tepelnou kapacitu definujeme vztahem , .Měrná tepelná kapacita se pak definuje vztahem , kde m je hmotnost tělesa. Platí .Z tohoto vztahu pro teplo dodané tělesu vyplývá:
 3. Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984)
 4. 1. 2 Měření tepla přenášeného vodní cpárou Pro tepelný výkon předávaný přehřátou a následně kondenzující párou P q platí P q = Q m c páry (t p - t k) + Q m Δ výpH + + Q m c vody (t k - t kv) (6) kde Q m je hmotnostní průtok páry nebo vody, páry, c vody měrné tepelné kapacity páry a vody (obecně závisejí.
 5. Částice na hladině se odpoutávají a mění se v plyn. Seznam kapitol Změna kapaliny na plyn Další Voda se měnila na vodní páru. Nejen na hladině, ale v celém svém objemu. Bublinky páry se tvořily nejprve u dna, kde byl zdroj tepla, později všude. Seznam kapitol I když jsme kapalině stále dodávali teplo, teplota nerostla
 6. Měrné teplo je teplo přivedené do cyklu v ohříváku vody (OV), výparníku (VY) a přehříváku páry (PP). Dále definujeme tzv. měrnou entalpii pomocí měrné vnitřní energie (vnitřní energie vztažená na jednotku hmotnosti), tlaku a měrného objemu vztahem (1.2) V diferenciálu měrné energi
 7. Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry ⇒ teplo se vztahuje k ději ⇒ nemá smysl mluvit o teplu t ělesa apod. sledujeme oh řívání rukou: že vzorec by m ěl obsahovat ješt ě n.

Tabulky: Hustota syté vodní páry p ři teplot ě 0 °C má hodnotu 4,8 g m⋅-3. Tuto hustotu má i přeh řátá pára vody teploty 10 °C. Absolutní vlhkost vzduchu teploty 10 °C je tedy Φ= ⋅4,8 g m-3. Hustota syté vodní páry p ři teplot ě 10 °C je 9,4 g m-3 ρm = ⋅ . Relativní vlhkost vzduchu p ři této teplot ě je 4,8 100. Měrné skupenské teplo vypařování vody je 2 300 kJ/kg. [11,5 MJ] 8) Jaké teplo (v MJ) odevzdá svému okolí sytá vodní pára o hmotnosti 10 kg a taplotě 100°C při zkapalnění na vodu téže teploty? [22,6 MJ] 9) Určete teplo (v kJ), které musíme dodat 2,5 kg železa zahřátého na teplotu tání, aby roztálo.[700 kJ

Závislost tlaku syté vodní páry na teplotě — Sbírka pokus

Základní informace o měrné tepelné kapacitě jsou uvedeny v části Porovnání měrné tepelné kapacity oleje a vody, Teorie.Připomeňme pouze, že známe-li měrnou tepelnou kapacitu c látky o hmotnosti m, která se ohřála (ochladila) o Δt, můžeme teplo Q dodané (odebrané) látce vyjádřit jako: \[Q\,=\,cm\Delta t.\tag{1}\ m p - hmotnost vodní páry [kg] l p - měrné skupenské teplo kondenzační [J/kg] Toto teplo závisí na látce, která mění skupenství a na teplotě. Platí, že při stejné teplotě je kondenzační měrné skupenské teplo látky rovno měrnému skupenskému teplu téže látky při vypařování Měrné skupenské teplo tání Atmosférický vzduch obsahuje za každé teploty vodní páry, které způsobují jeho vlhkost. Absolutní vlhkost vzduchu je určena počtem kilogramů vodní páry v jednom metru krychlovém vzduchu. Platí tedy vzorec: V Využívá měrné teplo pracovní látky. Protože princip je snadno pochopitelný, byl tento způsob akumulace historicky první, který byl využíván. Vhodná pracovní látka má mít velkou tepelnou kapacitu a nízkou cenu. Vzduch v obytných stavbách obsahuje při 20°C a 50% relativní vlhkosti asi 8,6 g/m 3 vodní páry. Transcript pV parciální tlak vodní páry • Qv - vázané teplo je funkcí změny měrné vlhkosti a neplatí pro něj rovnice (Q = m.c.Dt). Vázané teplo je zároveň spojeno s fázovými změnami vodní páry ve vzduchu (kondenzace, vypařování apod.). V Molliérově diagramu má průběh ve směru izoterm, rovnoběžně s Práce.

Určete výslednou teplotu soustavy po vytvoření rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100 °C je 2,26 MJ.kg-1. Tepelnou kapacitu kalorimetru neuvažujte. [97,5 °C] 6 Teplo pracovní látce při Carnotově oběhu přivádíme a odvádíme za konstantní teploty, pro měrné přivedené teplo platí. = ∙ + ∙ = ∙ = [J/Kg](1.10 1. 2 Měření tepla přenášeného vodní párou. c páry, c vody měrné tepelné kapacity páry a vody (obecně závisejí na teplotě), Δ výp H měrná výparná entalpie (měrné skupenské teplo kondenzační), t p teplota přehřáté páry v přiváděcím potrubí tepelné sítě hmotnost vodní páry se mění v denní i roční době, s místem na Zemi m Absolutní vlhkost vzduchu: [kg . m-3] vodní pára ve vzduchu je obvykle pára přehřátá. Stane-li se vodní pára sytou, dosáhne nejvyšší možné vlhkosti vzduchu Φ. m. při dané teplotě. Při dalším ochlazování začne pára kapalnět → mlha, srážky

měrné skupenské teplo varu (kondenzace) vody je 2 260 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání železa je 280 kJ/kg, přivedené vodní páry.[0,25 kg] Další převážně teoretické úlohy: 1) Popište na molekulové úrovni změny látky při tání, tuhnutí, kapalnění (kondenzaci), vypařování,. Sytá vodní pára a voda (uspořádání podle tlaků1): Tlak p (MPa) Teplota syté páry t´´ (°C) Měrný objem vody syté páry v´ v´´ (m3.kg-1) (m3.kg-1) Entalpie vody syté páry i´ i´´ (kJ.kg-1) (kJ.kg-1) Měrné výparné teplo l2,3 (kJ.kg-1) Entropie vody syté páry s´ s´´ (kJ.kg-1) ((kJ.kg-1) Měrné výparné teplo l2,3.

Měrné skupenské teplo kondenzace se rovná měrnému skupenskému teplu varu při stejné teplotě. Z uvedených skutečností vyplývá, že destilace je energeticky náročný děj, při kterém se kapalina nejprve zahřátím převede na páru, která následně ochlazením zkondenzuje a jímá se jako destilát Specifické (měrné) teplo. Vodní páru můžeme ohřát a dostaneme páru přehřátou (nad 100 o C). Je v ní více tepla než v páře nasycené, může tedy část tepla odevzdat a nesrazí se (nezkondenzuje) hned ve vodu. To je veliká výhoda, a proto přehřáté páry používáme k pohonu parních strojů a turbín

Hydratační teplo krystalové vody v sádrovci jako významný akumulátor tepla. Stabilizace teploty pomocí sádrových desek? V číslech 5, 6 a 8 tohoto časopisu z roku 2004 jsme ukázali, že snadná, protisměrná a co do množství vydatná výměna vodní páry mezi sádrovými interiérovými obklady a vzduchem příznivě působí na stabilizaci vnitřní vlhkosti Teorie vlhkého vzduchu Molekulová hmotnost suchého vzduchu mA = 28,96 kg/kmol Molekulová hmotnost vodní páry mV = 18,02 kg/kmol Plynové konstanty mají hodnotu : rA = 287,11 J/kg.K rV = 461,50 J/kg.K Vyjádření vlhkosti vzduchu : Obsah vlhkosti ve vzduchu m ůže být r ůzný

Video: Teorie vlhkého vzduchu (II) - TZB-inf

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par - TZB-inf

vodní pára v sobě obsahje teplo,->které uvolňuje při kondenzaci (na 1kg to je těch 2260kJ/kg) a teplo,->které odevzdá při chladnutí ze 100°C na 0°C (Q=mc(t1-t0)). Vše dosadíme do rovnice s jedinou neznámou - hmotností m. (hmotnost páry krát (měrná tepelná kapacita krát změna teploty (100°C) plus měrné skupenské teplo. niky. Udává schopnost stejnorodého materiálu vést teplo. Izolační schopnosti obvodových konstrukcí tedy přímo závisí na této hodnotě. Čím je λ nižší, tím lépe materiál tepelně izoluje. Výjimečnost pórobetonu Ytong Výjimečnost pórobetonu Ytong spočívá v jedinečn

(Měrné skupenské teplo kondenzace při teplotě páry je 2 260 kJ/kg (l p), měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg/K (c v)). Zobrazit řešení Teplo přijaté vodou: Q v = m v . c v Hasební látky musí mít velké měrné teplo a skupenské teplo výparné, schopnost rychle a rovnoměrně se rozšiřovat po povrchu hořících látek, dobře se v nich pohlcovat a rychle pronikat do hloubky. či vodní páry. Použití vody v hasební technice má své přednosti i nedostatky. K přednostem náleží zejména 20. Změny skupenství látek Petr Hladík, 4. C listopad 2007 Obsah Fáze Tání a tuhnutí Sublimace a desublimace Vypařování a var Kapalnění Sytá a přehřátá pára Kritický stav látky Fázový diagram Skupenství je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi

PPT - tání tuhnutí var a vypařování PowerPoint

Teplota varu vody za vysokého tlaku — Sbírka úloh. a následnou integrací v mezích od p 0 (atmosférický tlak) do p v (vnější tlak) u tlaku respektive od T 0 (klasická teplota varu) do T v (hledaná teplota varu) u teploty; měrné skupenské teplo varu i obě hustoty budeme pokládat za konstantní, a proto je můžeme vytknout před integrál) Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které vzduch nasycen parami - rovnovážný stav mezi vypařováním a kondenzací vodní páry: B. Důležité pojmy: Tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace. C. Literatura:. Do kalorimetru zavedeme vodní páru o hmotnosti 10 g a teplotě 100°C. Urči výslednou teplotu soustavy po vytvoření rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry je 2,26 MJ.kg-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1 lv.p. - výparné teplo vodní páry. Přibližné hodnoty některých konstant. Označení. Csv. Měrné teplo suchého vzduchu. 1010. J/kgK. Cp. Měrné teplo páry. 1840. J/kgK ; PV*SOL online is a free tool for the calculation of PV systems Měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100°C je 2,26 MJ* kg-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ* kg -1 a měrná tepelná kapacita vody 4180 J* kg -1 * K -1 (jedničky jsou v horním indexu). Tepelnou kapacitu kalorimetru a tepelné ztráty neuvažujeme

PPT - PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ I

Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se Nejčastěji se setkáváme s kapalněním vodní páry. Všechny obláčky, které pozorujeme - nad hrncem, př Teplo, které uvolní vodní pára: • ochlazení vodní páry ze 120°C na 100°C : Q1 = mc para ∆t = 1 ⋅1840 ⋅ 20 J = 37000 J • kondenzace vodní páry na vodu při 100°C : Q2 = mlv = 1 ⋅ 2, 26 ⋅106 J = 2, 26 ⋅106 J • ochlazení vody ze 100°C na 90°C : Q3 = mcvody ∆t = 1 ⋅ 4200 ⋅10 J = 42000 J 1 Celkem: Q = Q1 + Q2.

Při vypařování odebírá kapaliny teplo od svého okolí. Obr. 82/1.48 83/1.49 KAPALNĚNÍ Kapalnění (kondenzování) je opačným dějem v vypařování Např.: Je-li vzduch při určité teplotě nad volným povrchem vody vodní párou nasycen, pak při ochlazení dojde ke zkapalnění vodní páry Od 1. června obnoveno zasílání upomínek a platba za objednávky z katalogu. V ústřední knihovně vracejte, prosím, přednostně v samoobslužném automatu ve foyer Měrné skupenské teplo varu lv je číseln ě rovno množství tepla, které je nutno dodat kapalin ě o hmotnosti 1 kg, zah řáté na teplotu varu, aby se p řem ěnila v 1 kg páry téže teploty. Udáváme ho v jednotkách J·kg -1. M ěrné skupenské teplo varu závisí výrazn ě na teplot ě a tlaku, s rostoucí teplotou klesá Teplota tání šrotu je 1300˚C , měrná tepelná kapacita 460 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání 82 kJ/kg. Kolík kWh bylo při tavení odebráno z el.sítě ? ( 1 500 kWh ) Vzduch o teplotě 25˚C a objemu 3 m3 obsahuje 42 g vodní páry. Hustota syté páry o teplotě 25˚C je 23.10-3 kg/m3

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Vodní turbína potřebuje alespoň minimální vodní spád výjimkou jsou turbíny pro přílovovou elektrárnu. 0 vstup páry; 1 mezera mezi rotorem a tryskou; 2 výstup páry z [J·kg-1] měrné teplo pracovní tekutiny sdílené s okolím (kladná hodnota - teplo je do stroje dodáváno, záporná hodnota - teplo je ze stroje. vodní páry při 20 °C a při 60 % vlhkosti objem představuje 1,4 %) c v.p. specifické měrné teplo vodní páry při 350 °C (1,627 kJ.kg-1K-1) t 2 teplota spalin (350 °C) t 1 teplota nafukovaného vzduchu s multiprachem (20 °C) Dosazením do výše uvedeného vztahu (b) získám

Měrné skupenské teplo vodní páry - měrné skupenské teplo

Měrné skupenské teplo vypařování: - s rostoucí teplotou kapaliny klesá. Var: vypařování kapaliny z celého objemu. Každá kapalina má určitou teplotu varu, která závisí na tlaku páry nad volným povrchem kapaliny (při vyšším tlaku je vyšší teplota varu). Tlak bublinek musí být stejný jako tlak nad hladinou Celkové dodané teplo: Q Q Q Q= + + = + + =1 2 3 3000 33400 9240J 45640J 0,1 kg ledu o teplot ě − °15 C musíme dodat teplo 45640 J, aby zm ěnil na vodu o teplot ě 22 C°. Př. 10: Z Papinova hrnce uniklo b ěhem va ření 60 g vodní páry o teplot ě 120 C°. Kolik tepl Přechodem kapalné vody na vodní páru se mění její objem. Z 1 litru vody se vytvoří cca 1 700 litrů vodní páry při 100 °C a pokud dosahuje teplota v místě požáru 650 °C, vytvoří se cca 4 200 l vodní páry. Vzniklá vodní pára snižuje koncentraci látek v chemické reakci a vytěsňuje z místa požáru vzdušný kyslík Výměníkem se bude předávat teplo do sekundární vodní vytápěcí soustavy o výpočtových teplotách vody 90/70 °C. Při odběrových špičkách klesá tlak páry až na 0,9 MPa. Maximální protitlak v kondenzátním potrubí je 0,3 MPa

V je měrná entalpie vodní páry (J/kg) t je teplota stavu vzduchu (°C) l je skupenské teplo vypařování vody = 2500 (kJ) pro vodu teploty 0°C c A = 1 010 J/kg·K je měrná tepelná kapacita suchého vzduchu; platí od -30 do 100 °C c V = 1 840 J/kg·Kje měrná tepelná kapacita vodní páry;do 100 °C x je měrná vlhkost vlhkého. měrné teplo množství tepla potřebného k ohřátí (ke změně teploty) látky určité jednotkové hmotnosti o 1 °C (K) tlak vodní páry (e) = parciální tlak vodní páry (hPa) směšovací poměr = poměr hmotnosti vodní páry k hmotnosti suchého vzduchu (g.kg-1 Měrné výparné teplo vody při normálním bodu varu je 2,256 kJ g-1, střední molární tepelná kapacita vody v kapalném stavu při konstantním tlaku je 75,36 J K-1mol-1 a táž veličina pro vodní páru nad normálním bodem varu má hodnotu 30,14 J K-1mol-1. [7,14 kJ K-1kg-1] 19 Jaká bude výsledná teplota vody? Měrné skupenské teplo kondenzace vody při teplotě 100 °C je 2,26 MJ/kg. (48 oC) 8. Do 205 kg vody teploty 16 °C bylo vypuštěno 3 kg vodní páry teploty 100 °C. Určete skupenské teplo vodní páry, byla­li výsledná teplota 25 °C. Ostatní potřebné údaje vyhledejte v tabulkách. (2,27 MJkg-1) 9 Přidáme 97,6 g páry s teplotou 100 ° C. Jaký bude objem kalorimetru? α(Al) = 1,7.10^-5K^-1. př. 3: V měděné nádobě s hmotností 0,4 kg je 500g vody a stejné množství ledu s teplotou 0 ° C. Kolik vodní páry s teplotou 100 ° C třeba do vody přidat, aby se všechen led roztál a aby se voda zahřála na 20 ° C

8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Takové páry se nacházejí v nestabilním stavu a nazývají se přesycené páry. Vodní molekuly se volně pohybují ve vzduchu a občas dochází k jejich srážkám. Když se dvě molekuly vody srazí, opět se odrazí, ale pokud začne klesat teplota, Měrné skupenské teplo kondenzace Měrné skupenské teplo sublimace je teplo, které přijme 1 kilogram látky. Je definováno: , kde je skupenské teplo tání pevného tělesa o hmotnosti . Měrné skupenské teplo sublimace je závislé na teplotě. ( pro vodní led při 0°C je 2,8 MJ∙kg-1) Využití: Sublimace se využívá při čištění chemických látek Měrné skupenské teplo sublimace: FÁZOVÝ DIAGRAM Přehřátá pára je pára, která má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Vytvoříme ji tak, že zahříváme sytou páru bez přítomnosti kapaliny. 4) VODNÍ PÁRA V ATMOSFÉŘE - v dolních vrstvách atmosféry je vlivem vypařování obsažena vodní pár Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje - pro led při teplotě 0 °C je ls = 2,8 MJ kg-1. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou

měrné skupenské teplo varu vody (najdete ve fyzikálních tabulkách) = 2 260 kJ/kg Qv= 3. 2260 kJ Qv= 6780 kJ Třem kilogramům ledu, aby roztál, musíme dodat teplo 1002 kJ měrné skupenské teplo sublimace ls - je teplo, které přijme 1 kg pevné látky, aby se změnila na plyn [ls] = J . kg-1 ls = Ls/m - je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou páro Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Kapalnění vodní páry je opačný děj k vypařování vody. V uzavřené soustavě voda, vodní pára, vzduch odpovídá každé teplotě rovnovážný stav, při kterém je vzduch nad povrchem. Měrné skupenské teplo tání l t .páry. Teplota varu t v . teplo. Příklad 1) Vodní pára s hmotností 2 kg a teplotou 100 oC zkapalní a vzniklá voda se ochladí na 20 oC. Jaké celkové teplo odevzdá soustava do okolí? c vody = 4,2 kJ .kg-1.K-1 l k = 2 257 kJ/kg vodní páru. Nejen na hladině, ale v celém svém objemu. Bublinky páry se tvořily nejprve u dna, kde byl zdroj tepla, později všude. Seznam kapitol I když jsme kapalině stále dodávali teplo, teplota nerostla. Všechna energie se spotřebovávala na to, aby částice překonaly přitažlivé síly mezi sebou

7. V kalorimetru s vodou o hmotnosti 490 g a teplotě 20° C zkapalněla sytá vodní pára o hmotnosti 10 g a teplotě 80 °C. Tím se voda v kalorimetru ohřála o 12 °C. vypočítej měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry teploty 80°C. Tepelnou kapacitu kalorimetru neuvažujte. [2,3 MJ.kg -1 Měrné skupenské teplo tání l. t = teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty.Měrné skupenské teplo tání: Velká hodnota měrného skupenského tepla tání ledu led a sníh taje pomalu. jinovatka z vodní páry za teploty pod 0°C ke kondenzaci vodní páry z odpadního vzduchu. Tím se z proudu vzduchu do desky sdílí i skupenské teplo a celkový tepelný tok z ochlazovaného (od-padního) do ohřívaného (čerstvého) vzduchu se tím zvyšuje. Předmětem to-hoto článku je posouzení, jestli je situace, kdy vodní pára ve výměníku kon Vodní páry jsou ve stájovém vzduchu obsaženy vždy a zpravidla ve větším množství (absolutním) než ve vzduchu venkovním (chladnějším). Větráním se proto většinou vlhkost vzduchu ve stáji sníží - kromě za dusného letního, případně teplého a velmi vlhkého zimního počasí, kdy je ve stáji zjišťována i při.

Vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníku pro zpětné

Skupenské změny - vyřešené příklad

při kondenzaci vodní páry se uvolňuje skupenské teplo vodní páry, toto teplo je předáno topné vodě (v teplovodním výměníku kotle) a tím se navýší množství vyrobeného tepla, využíváme nejen výhřevnost, ale část skupenského tepla, resp. rozdílu mezi spalným teplem a výhřevností Kapaliny změny skupenství test. 2 Druhy látek: Skupenství: pevné, kapalné, plynnékrystalická A) pevná látka amorfní B) kapalná látka C) plynná látka Skupenství: pevné, kapalné, plynné Jednotlivá skupenství se liší vzdálenostmi molekul a jejich silovým působením..strana, žádné změny na obou stranách se zde neovlivňují 3) Kolik kilogramů vodní páry o teplotě 100qC zkondenzovalo na vodu o stejné teplotě, když se při tom uvolnilo teplo ò 780kJ? 4) Neznámá kapalina o hmotnosti 0,4kg právě dosáhla teploty varu. Aby se vyvařila, spotřebovala teplo 116,8kJ. O jakou se jednalo kapalinu? ~nápověda: vypočítej měrné skupenské teplo var Při kondenzaci páry se teplo uvolňuje, při odpařování se spotřebovává (je nutno dodávat). Absolutní vlhkost : je množství vodní páry v 1m3 vzduchu. Při vyšší teplotě může vzduch pojmout více vodní páry množství vodní páry závisí na: denní době roční době na místě pozorování VLHKOST VZDUCHU popisuje míru vodní páry - značka: hmotnost m vodní páry obsažené ve vzduchu o objemu V ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU - jednotka: - stane-li se vodní pára sytou, dosáhne nejvyšší možné vlhkosti vzduchu m při dané teplotě

Skupenské přeměny látek - Fyzika - Maturitní okruhy - Evee

2, Vypočítejte výslednou teplotu vody, když ve 4 litrech vody o teplotě 20 stupnů zkondenzovalo 160 g vodní páry o teplote 100 stupnu. Merne skupenske teplo kondenzacni vody pri teplote 100 stupnu je 2,26 MJ.kg) U tohoto příkladu vubec nevim jak mám postupovat kde dT je změna teploty, dz změna výšky, γ d suchoadiabatický teplotní gradient, ε = 0,622 je poměr měrné plynové konstanty suchého vzduchu a měrné plynové konstanty vodní páry, L v je latentní teplo výparu, R d měrná plynová konstanta suchého vzduchu, e w napětí vodní páry nasycené nad vodou při teplotě T, c pd. • Snížení vodní aktivity • Zvýšení osmotického tlaku • Obsah vody (volná, vázaná) Aktivita vody a w. a w = p w /p w 0. p w... parciální tlak vodní páry nad potravinou p w 0... parciální tlak vodní páry čisté vody stejné teploty. aw = φ/100. φ.. rovnovážná vlhkost vzduchu (vyjadřuje se v % a nabývá hodnot 0.

Sublimace a desublimace Eduportál Techmani

Vysvětli pojem měrné skupenské teplo varu. - teplo, které přijme 1 kg kapalné látky při teplotě varu a normálním tlaku, aby se změnil na plyn téže teploty. ve vzduchu je hodně vodní páry, v noci se ochladí a pára nesublimuje na krystalky ledu na větvích ČR USA 1010 1006 Hodnota měrné tepelné kapacity vodní páry při konstantní teplotě cA [J/kg.K] ČR USA 1840 1805 Hodnota výparné teploty vody I [J/kg.K] ČR USA 2500 2501 Proto se také následně liší vztah pro výpočet entalpi Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka poskytuje stručný přehled o změnách skupenství látek.Obsahuje základní informace související s touto problematikou, seznamuje s důležitými pojmy, definicemi a vzorci

PPT - T ermika PowerPoint Presentation - ID:6296211

20. Jaké teplo se uvolní do okolí, jestliže 200 g páry o teplotě 100 °C zkondenzuje na kapalinu o stejné teplotě? (Měrné skupenské teplo vypařování vody při 100 °C: lV = 2,26 MJ/kg). a) 4,52 MJ b) 452 kJ c) 452 MJ d) 45,2 MJ. 21. Vodu o teplotě 50° C a objemu 0,5 l chceme přivést k bodu varu a proměnit v páru obsah 4 obsah pŘedmluva.....3 obsah.. c led - měrné teplo ledu c voda - měrné teplo vody (75,3 J.mol-1.K-1) Průměrná hodnota výrazu c led ∫dT je 5480 J.mol-1 pro T=0-273K. Entropie S vyjadřuje degradaci energie látky v energii tepelnou TS. S rostoucí teplotou S vždy stoupá, protože roste náhodný pohyb molekul látky Kabinet fyziky Gymnázia Břeclav. Jenom dvě věci jsou věčné: vesmír a lidská hloupost. Jen si nejsem jistý Teplota páry přicházející z parního kotle do válce parního stroje je t1 120 C, teplota chladiče, v němž pára kondenzuje, je t2 40 C. Jak velkou maximální práci W by stroj vykonal za ideálních cv měrné skupenské teplo tání pak 334kJ kg

 • Přirozený císařský řez video.
 • Freeware panorama stitcher.
 • Ústní zkouška z angličtiny popis obrázku.
 • Gravitační a tíhová síla.
 • Dotace na sucho 2019.
 • Granulace rány.
 • Svatomartinská husa třebíč.
 • Rádiem řízené hodiny princip.
 • Stara fretka.
 • Poruchy spánku léčba.
 • Novozélandský špenát.
 • 100 czk karlin.
 • Nejvetsi zena na svete.
 • Nadějné vyhlídky stručný obsah.
 • Ip66 voděodolnost.
 • Tisk letáků brno.
 • Rýže v troubě s kuřetem.
 • Proudění vzduchu wikipedie.
 • Originální chuťovky.
 • Zasklení terasy pardubice.
 • Judita čeřovská dominiku.
 • Weiss kat.
 • Skořepinový kufr maly.
 • Lukostřelba pro začátečníky.
 • Aikido vsetín.
 • Anglická slovíčka stavebnictví.
 • Net localgroup administrators.
 • Inkscape 0.92 4 download.
 • Yesman mtbo.
 • Statue of liberty inside.
 • Geneticky žluté zuby.
 • Had s rohama.
 • Haňba.
 • Sildenafil sandoz 8x100 mg cena.
 • Jak vyfoukat vlasy do vln.
 • Lindsey morgan.
 • Mirage 5.
 • Mojžíš hokej.
 • Huawei usb kabel.
 • Renovace kol chrudim.
 • Napadení žralokem 2019.