Home

Gravitační a tíhová síla

Výsledná tíhová síla obecně nesměřuje do středu Země. Vzhledem k tomu, že úhel mezi gravitační a odstředivou silou závisí na zeměpisné šířce, závisí na ní velikost a směr tíhové síly. Tíhová síla uděluje padajícím tělesům v blízkosti Země známé tíhové zrychlení označované g Gravitační a tíhová síla (resp. zrychlení) Intenzitu gravitačního pole jsme definovali vztahem .Podíl síly působící na těleso (resp. hmotný bod) a hmotnosti tohoto tělesa (resp. hmotného bodu) je definován podle 2. Newtonova zákona jako zrychlení tohoto tělesa (resp. hmotného bodu). Podíl gravitační síly a hmotnosti tělesa tedy musí být gravitační zrychlení.

5.3 Gravitační a tíhové pole, tíhová síla a) gravitační pole Země - působí na každé těleso ve výšce ℎ nad zemským povrchem gravitační silou = (+ ) (=Z+ℎ) a uděluje mu gravitační zrychlení = (+ ) = Jinak gravitační síla (Fg) je síla, kterou se přitahují dvě tělesa, což platí např. pro nějaký objekt na zemi, který se vzájemně přitahuje se Zemí. Pokud ale tuto sílu vektorově složíme se silou odstředivou (Země rotuje a tělesa na povrchu to odpuzuje), pak získáme tíhovou sílu (FG = Fg + Fo)

gravitační silou a hmotností nazýváme gravitační konstantou a označujeme g. Na Zemi platí, že g = 10 N/kg. Pro gravitační sílu na Zemi platí, pokud má těleso hmotnost m , pak je k Zemi přitahováno silou F g, kterou vypočítáme jakou součin: Gravitační síla Země = hmotnost . gravitační konstanta kde g = 10 N/kg. 1k Velikost gravitační síly F g je pro dané těleso na všech místech povrchu stejná, velikost odstředivé síly F o se však mění se zeměpisnou šířkou. Na zemských pólech je nulová, proto je tíhová síla rovna gravitační síle. Vzdalujeme-li se od pólů, zvětšuje se poloměr r kruhové trajektorie příslušného místa na povrchu Země a odstředivá síla se zvětšuje Tíhová síla a těžiště - gravitační síla - přitažlivá síla mezi 2 tělesy - je nepatrná, pokud hmotnost jednoho z těles není obrovská - gravitační síla Země - směřuje vždy do středu Země - značka: F g -odstředivá síla - síla působící při otáčení těles - působí kolmo na osu otáčen Výsledná tíhová síla obecně nesměřuje do středu Země. Vzhledem k tomu, že úhel mezi gravitační a odstředivou silou závisí na zeměpisné šířce, závisí na ní také tíhová síla (a to jak její velikost, tak i její směr). Tíhové zrychlení je zrychlení, které tělesům uděluje tíhová síla. Tíhová síla (a tedy i tíhové zrychlení) nám určují svislý směr, např. závaží zavěšené na provázku se ustálí právě ve směru působení tíhové síly Tíhová síla a těžiště. Gravitační síla . F. g = m . g (N). Je to síla, kterou Země přitahuje tělesa. Vypočteme ji jako součin hmotnosti . m. a konstanty . g. m - hmotnost tělesa (kg) g = 9,81 N/kg, při výpočtech užíváme zaokrouhlenou hodnotu . 10 N/kg. Tíhová síla . F.

Je to vektorová veličina se svislým směrem. Tíhová síla F G je síla, kterou Země působí na každé těleso při povrchu a uděluje mu tíhové zrychlení g.Dosazením a = g odvodíme pro tíhu tělesa vztah. Protože tíhové zrychlení je na různých místech Země různé, je i velikost tíhové síly na různých místech Země jiná Tíhová síla je výslednicí gravitační síly a odstředivé síly, která vzniká v důsledku otáčení planety kolem své osy. Tíhová síla se mění se zeměpisnou šířkou a je vždy až na dva póly menší než gravitační síla a není kromě na rovníku a na pólech s ní ani stejný směr Tato síla se nazývá tíhová síla , zna čí se FG. Platí: F F FG g o= + . Př. 2: Nakresli na obrázek Zem ěkoule tíhovou sílu, která p ůsobí na kouli, která se nachází přibližn ě na 45 ° severní ší řky. Fg FG Fo Z pohledu Zem ě (neinerciální soustavy) na kouli p ůsobí: • gravita ční síla Zem ě F - gravitační síla (N) m - hmotnost (kg) g - gravitační konstanta 10 N/kg F g g m.

Gravitační versus tíhová síla - aplikac

Tíhová síla v různých místech. Gravitační síla = síla, kterou se přitahují každá 2 tělesa. Hmotnost = vlastnost tělesa, je vždy stejná. Země se otáčením zploštila - na rovníku (dál od středu) přitahuje méně, než na pólech (blíž středu). Země se točí - odstředivá síla táhne tělesa ven (od osy rotace) Tíhová síla vzniká složením vektorů gravitační síly a odstředivé síly, která je důsledkem rotace planety kolem vlastní osy. Z úvodního videa víme, že látky s.. Gravitační a tíhová síla při povrchu Země Na každé těleso na povrchu Země (to znamená i na nás) působí přitažlivá gravitační síla , která směřuje přesně do středu Země (tento poznatek vyplývá z toho, že Země i my máme určitou hmotnost) Tíhová síla F(G) je vektorovým součtem gravitační síly F(g) a setrvačné odstředivé síly F(s) Vektorově: F(G) = F(g) + F(s) Na pólech se tíhová a gravitační síly rovnají. Například v ČR nesměřuje Tíhová síla do středu Země. Do středu Země směřuje všude jen Gravitační síla (a tedy gravitační zrychlení) Tíha a tíhová síla. Od veličiny tíhová síla odlišujeme veličinu tíha tělesa .Zásadní rozdíl, který obě veličiny odlišuje, je v jejich vzniku. Tíhová síla vzniká působením tíhového pole Země na dané těleso, zatímco tíha vyjadřuje působení tělesa umístěného v tíhovém poli Země na jiná tělesa. Tíha tělesa se projevuje jako tlaková síla působící.

Gravitační a tíhová síla (resp

Ve videu ukazuji tři řešené příklady s radami, na co si dávat pozor a co musíte dodržet k získání správných výsledků. Součástí je i 5 dobrých a 1 špatný :-o. Při výkladu gravitačního pole se žáci seznamují s rozdíly mezi gravitační silou a tíhovou silou, ale málokdo si uvědomí, jaký úhel vlastně tyto dvě síly svírají. K tomu, abychom se v hodině fyziky touto problematikou začali zabývat, mě inspiroval jeden student. Nakonec dotaz přešel v řešení velmi zajímavé fyzikální úlohy, k čemuž jsme nakonec využili i. Gravitační pole; Jaderná a subjaderná fyzika; Kmitavý pohyb; Magnetické pole; Mechanická energie a práce; Mechanické vlnění; Mechanika. Kouzelná sklenička; Mechanika kapalin a plynů; Meteorologie; Molekulová fyzika a statistická fyzika; Optika; Popis pohybů; Síla a její účinky; Soustavy těles; Střídavý proud; Tepelné. Gravitační a Tíhová síla dosudjsme počítali s tím, že Země je nechybná a představuje inerciální soustavu, kde působí jen gravitační síla F g ve skutečnosti Země ještě rotuje okolo osy a tudíž na všechna tělesa na Zemi působí setrvačná (odstředivá síla F Tíhová síla - je gravitační síla Země nepatrně zmenšená a natáčena kvůli otáčení Země; - se projevuje jako tahová nebo tlaková síla; - na pólech a na rovníku směřuje do středu Země, jinde je mírně vychýlená o odstředivou sílu (vlivem otáčení Země)

Na jaká tělesa působí gravitační síla? Jaký je rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou? Jak velká tíhová síla působí na slůně o hmotnosti 120kg? Jak velká tíhová síla působí na mloka o hmotnosti 135 g? Co je to těžiště? Může se těžiště nacházet mimo geometrický střed tělesa? Případně kdy se tak děje

Gravitace (gravitační síla, tíhová síla) - ppt stáhnout

Při pohybu jednoho tělesa po povrchu druhého dochází ke tření.. Projevuje se vznikem třecích sil působících proti vzájemnému pohybu objektů. Tíhová síla: - výslednice gravitační a odstředivé síl Gravitační zákon - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Tíha \(\vec{G}\) (jak jsme už dříve uvedli) je v tomto případě síla, kterou působí zavěšené závaží na pružinu.. Oproti tomi tíhová síla \(\vec{F}_G\) je síla, kterou působí tíhové pole Země na zavěšené závaží.. V daném místě nad zemským povrchem se tyto síly liší pouze působištěm, ale jsou si rovny co do velikosti i směru

JEDNOTKY SÍLY. GRAVITA ČNÍ SÍLA. Řekli jsme si, že na každé t ěleso p ůsobí gravita ční síla. Ta je r ůzn ě velká podle toho, jak je t ěžké t ěleso. Tohoto poznatku si všiml Isaac Newton, po kterém je také jednotka síly pojmenována. Tedy: 1 N je síla, kterou Zem ě p ůsobí na t ěleso o hmotnosti 0,1 kg = 100 g Tíhová síla a těžiště Na těleso na Zemi tak působí dvě síly: gravitační a odstředivá. Gravitační síla F g směřuje do středu Země. Odstředivá síla F o je kolmá k ose Země. Výslednicí obou sil je tíhová síla F G. Protože je odstředivá síla velmi malá, platí = . zemská osa rovníková rovina Gravitační, tíhová síla a těžiště Gravitační síla: Je vždy přitažlivá. Její velikost závisí na hmotnosti a na vzdálenosti. Působí do středu tělesa. Pomocí olovnice lze určit svislý směr. Označuje se F g. Jednotka je Newton (N). Pro gravitační sílu Země platí, že F g = m ∙ g g - gravitační konstanta na Zemi. Síla a její účinky na tělesa Síla se projevuje vždy při vzájemném působení těles. Při vzájemném působení těles může mít síla dvojí účinek - statický (např. stlačení, prodloužení), dynamický . Tíhová síla FG je síla, kterou působí Země n gravitační síla Země) 2. Kam míří tíhová síla? (Do středu Země, říkáme také svisle dolů) 3. Jak nazýváme směr kolmý na směr svislý? (Vodorovný) 4. Čím je způsobena, na čem závisí tíhová síla? (Gravitační silou Země, říkáme též zemskou přitažlivostí, či zemskou gravitací

gravitační vs. tíhová síla? Odpovědi.c

 1. je určena směrem, velikostí a působištěm. tíhová síla. působení tělesa na podložku, způsobena gravitací, vzniká složením síly gravitační a dostředivé. G = hmotnost násobena 10 ( gravitační zrychlení) např. G = 50 kg .10. G = 500 N. gravitační síla. síla přitažlivá, působí mezi všemi tělesy
 2. Gravitační konstanta G (někdy taky značená řeckým písmenem kappa) má hodnotu 6,67·10-11 m 3 kg-1 s-2. Oproti elektrické nebo magnetické síle není gravitační síla nijak ovlivněna prostředím mezi tělesy. Gravitační síla je z nám známých působení jednou z nejslabších a její projevy se ukazují až u planetárních.
 3. Ke gravitační síle se ještě přidává mnohem menší odstředivá síla vyvolaná rotací Země kolem její osy 52. Výslednou sílu složenou z gravitační a odstředivé síly nazýváme tíhová síla a značíme F G. 51 Univerzální gravitační konstanta se také někdy označuje řeckým písmenem kappa - κ.Zpě

vyjadřujeme zkráceně: Země působí na Měsíc gravitační silou o velikosti Fg nebo dokonce: Na Měsíc působí gravitační síla F g. Síla je tedy fyzikální veličina, kterou měříme např. siloměrem na základě deformačních účinků, jednotkou je newton (1 N). Síla tedy umožňuje kvantifi-kovat vzájemné působení těles 1 1.2.10 Tahové a tlakové síly Předpoklady: 1201, 1203, 1208 Pom ůcky: gumi čka, závaží, zrcátko (nebo laserové ukazovátko s modelínou na prasátko na zdi). Te ď, když známe Newtonovy pohybové zákony, m ůžeme si trochu zrevidovat a zopakovat naše znalosti o silách Při působení tlakové síly může vzájemnému pohybu těles ve směru pohybu bránit statická třecí síla. Velikost i tvar těla organizmů je určen působením gravitační síly. Na organizmy v klidu působí neustále tíhová síla a jejím prostřednictvím tlakové síly atmosféry nebo vody u vodních organizmů Výslednice gravitační síly a odstředivé síly je v české literatuře označována jako tíhová síla. Tíhová síla je největší na pólech Země, protože zde na tělesa nepůsobí žádná odstředivá síla a nejmenší na rovníku, kde vzdálenost od osy otáčení je největší a tudíž je zde i největší odstředivá síla Je gravitační a tíhová síla v podstatě totéž? Co jsem četla ,tak si myslím že ano,ale nejsem si jistá nevíte někdo? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 1 Pro koho je otázka zajímavá? fcoop před 3282 dn

které tělesu udělí tíhová síla G F r se nazývá tíhové zrychlení g r, jeho velikost při povrchu Země je přibližně 9,81 m.s-2. Obr. 5 Rotace Země způsobuje rozdíl mezi tíhovým a gravitačním zrychlením a tím i mezi gravitační a tíhovou silou (odstředivá síla je ve skutečnosti daleko menší, takže směr síly g F. Newtonův gravitační zákon; Znázornění a popis gravitačního pole (Intenzita gravitačního pole, gravitační potenciál) Gravitační a tíhová síla při povrchu Země; Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - přehled vztahů; Vrh vodorovný - více na Encyklopedii fyzik

Gravitační a tíhové zrychlení Eduportál Techmani

 1. Gravitační síla (zatím tíhová síla) Elektromagnetická síla (většina sil, které pozorujeme) Slabá interakce (radiaktivní rozpad) Silná interakce (kvarky - protony a neutrony, atomová jádra) Elektroslabá interakce. Síly v přírod
 2. Na začátek si dovolím trochu upřesnit pojem tíhová síla - jedná se o výslednici gravitační a odstředivé síly. Pokud by se Země neotáčela kolem své osy, byly by gravitační a tíhová síla stejně velké. Avšak kvůli rotaci Země na všechna tělesa spojená se Zemí působí i odstředivá síla
 3. Gravitační pole a vrhy - otázky. Uveď příklady působení gravitační síly Země. Co je příčinou jevu, kdy jsou tělesa přitahována k Zemi? Mezi kterými tělesy působí gravitační síla? V okolí jakých těles vzniká gravitační pole? Je gravitační síla přitažlivá i odpudivá? Co je obecně zdrojem gravitačního pole
 4. Tíhová síla se říká síle, která je výslednicí gravitační a odstředivé síly - míří tedy nepatrně jiným směrem než do středu Země a má nepatrně jinou velikost. Protože ale rozdíl velikostí a směrů tíhové a gravitační síly je velmi malý, často se zaměňují (např. v tomto příkladě činí odstředivá.
 5. Gravitační síla X tíhová síla Můžete mi někdo vysvětlit laicky, jaký je rozdíl mezi gravitační silou a tíhovou silou. Podle vzorce obou dvou sil by rozdíl neměl byt žádný

Tíhová síla a těžiště :: Fyzika Maršovsk

Tíhová síla působí na všechna tělesa na zemském povrchu. Jaký je správný fyzikální zápis tíhové síly? Správný fyzikální zápis tíhové síly Fg=5 N Vztah pro výpočet Fg=m.g g - gravitační zrychlení g = 9,81 Jaký je rozdíl mezi tíhou a hmotnosti? Hmotnost a tíha jsou dvě různé veličiny. Hmotnost je veličina. Newtonův gravitační zákon. Video pojednává o tom, co je gravitace, a uvádí příklady gravitační síly Země. Dále se děti dozvědí, jak se měří hmotnost Země, informace o Newtonově gravitačním zákonu a co to je gravitační konstanta Gravitační vs. tíhová síla. Tíhová síla. působí na . tělesa, která jsou . v kontaktu se zemským povrchem. Jde o . výslednici gravitační síly. Země . a odstředivé síly. způsobené její rotací. Zatímco gravitační síla směřuje . vždy do středu. Země, směr tíhové síly záleží na výslednici. obou . sil

Gravitační pole Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla.. Newtonův gravitační zákon Dva hmotné body o hmotnosti m 1, m 2 se navzájem přitahují gravitačními silami F g, jejichž velikost je přímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r Gravitační a tíhové zrychlení. Gravitační síla udílí tělesu o hmotnosti m v daném bodě gravitační zrychlení a g = F g /m. Þ intenzita gravitačního pole v daném místě se rovná gravitačnímu zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gravitační síla. K = a g. Na povrchu Země je gravitační zrychlení a g = 9. 2.3 Gravitační a tíhová síla 5 . 2.3 . Odbočka: gravitační a tíhová síla. Když už jsme v poznámce na předchozí stránce zmínili rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou, pojďme si připomenout, jak se liší. A to konkrétně na příkladu Země. Gravitační síla je dána prostě tím, jak Země gravitačně přitahuje. Tíhová síla tělesa, zkráceně -Tíha tělesa Zatím víme, že tu existujegravitační síla (Země), kterou vypočítáme Fg= m. g,kdeF- síla, jednotka N (newton),m- hmotnost, kg ag- gravitační konstanta (zrychlení), jednotka N/kg, víme, žeg = 10 N/kg (přesně - g = 9,81 N/kg) Sil, které působí kolem nás, je mnoho

Velikost gravitační síly závisí také na hmotnostech předmětů které se gravitačně přitahují. Proto je pro náš běžný život nejdůležitější gravitační síla, která působí mezi námi a Zemí. Gravitační přitažlivost mezi námi a například vázou postavenou na stole je jednoduše tak malá, že ji nijak nezaznamenáme Přírodovědná videa - úroveň . ročník ZŠ prima Fyzika Fyzikální veličiny Hustota . ročník ZŠ sekunda Fyzika Mechanické vlastnosti kapalin Archimédův zákon . ročník ZŠ sekunda Fyzika Mechanické vlastnosti kapalin Plavání těles . ročník ZŠ sekunda Fyzika Mechanické vlastnosti plynů Archimédův zákon pro plyn Tíhová síla . FG. JJJG. je dána vektorovým součtem gravitační síly . F. g. JJG. a odstředivé síly . F. o. JJG, tj. platí . F. Gg = FF + o JJJGJJGJJG. (4) Náčrt situace je zobrazen na . obr. 1, na kterém jsou vyznačeny také úhly . α, a φ. Důležité je si uvědomit, že obrázek není nakreslen ve správném m ěřítku!! Gravitační síla je přitažlivá a působí ve směru spojnice středů obou koulí (obr. 1.3). MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD. CZ.1.07/2.2.00/15.0463. Gravitační pole 5 . Obr. 1.3 . Kromě pojmu tíhová síla používáme pojem tíha tělesa: G.. Je gravitační a tíhová síla v podstatě totéž? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Je gravitační a tíhová síla v podstatě totéž?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

tíhová síla FG newton N Síla F newton N gravitační síla Fg newton N třecí síla FT newton N tíha G newton N tíhové zrychlení g newton na kilogram N/kg Tlak p pascal Pa Jak se nazývá . měřidlo síly? siloměr. Doplň. chybějící údaje: Jednotka Síla F1 F2 F3 F4 F5 F6 N 1 200 000 79 000 00 Tíhová síla a těžiště. Víme, že všechna tělesa jsou přitahovány k Zemi. Může za to síla působící na dálku, které říkáme . gravitační síla. Gravitační silou se přitahují libovolná dvě tělesa. Je velmi malá, pokud není hmotnost jedno z těles obrovská gravitační vs. tíhová síla?,poradna,odpovědi na dotaz. Radiální gravitační pole u Země Napadla mě jedna věc:Kdyby se nějaká mašina se schopnstí provrtat se zemí, pohybovala směrem ke středu Země, hmota, která by ji tímto směrem přitahovala gravitací, by měla logicky čím dál menší hmotnost (protože by se zmenšovala vzdálenost mezi jádrem a daným tělesem.

Tíhová síla a její působiště. Na těleso na povrchu Země působí najednou . síla gravitační. a . síla odstředivá. Výslednicí těchto sil je . síla tíhová F. G. Její velikost je . téměř stejná . jako síla gravitační. Působiště tíhové síly je . těžiště tělesa T. Těžiště tělesa - T Gravitační síla je suverénně nejslabší ze zmíněných čtyř sil (je asi 1038-krát slabší než silná jaderná síla, jak spolu souvisejí gravitace, tíhová síla a tvar Země, proč čas na kyvadlových hodinách plyne v různých zeměpisných šířkách různě rychle, jak studium tíhových odchylek umožňuje zkoumat podzem - tíhová síla je výslednice gravitační a odstředivé síly; Tíhová síla - nemá na všech místech zemské povrchu stejnou velikost, gravitační síla se sice nemění, ale odstředivá ano-> - Rz je poloměr země a je zeměpisná šířka -> největší je na rovníku(cos 0 = 1) a nulová je na pólech(cos 90 = 0). Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síla Newtonovy zákony Tlak Tření Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 8. roční GRAVITAČNÍ POLE- vyskytuje se kolem hmotných těles- V gravitačním poli působí gravitační síla FgFg způsobuje- zavěšená tělesa padají... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

PPT - Tíhová síla a těžiště PowerPoint Presentation, freePPT - Archimédův zákon PowerPoint Presentation, free

uděluje gravitační síla. Pro Zemi platí: S rostoucí výškou h nad povrchem Země klesá hodnota gravitačního zrychlení a g a g g r hodnota g = 9,81 m · s-2 plyne pro h = 0 m osa rotace m F o (odstředivá síla) R Z F g F G - tíhová síla (vektorový součet gravitační a odstředivé síly) směr F G označujeme za svislý a. síla a změny pohybu str.47-49. zákon akce a reakce str.49-51. 21.10. - 25.10.2019. tíhová síla a těžiště str.43-44, TEST(24.10.) -síly skládání různoběžných sil str.40-42. gravitační síla a tíhová síla str.43. 7.10.-11.10.2019. dráha nerovnoměrného pohybu str.29. vzájemné působení těles, síla str.34-37. Síla - pracovní list. Pracovní list - výkon,účinnost - 8.ročník. Příklady pro řešení potenciální energie - 8.ročník. Gravitační síla - pracovní list 7.ročník. Skládání sil 1 - 7.ročník. Skládání sil 2 - 7.ročník. Skládání sil 3 - 7.ročník. Teplo, kalorimetrická rovnice - 8.ročník. Elektrické obvod

Gravitace - Wikipedi

 1. Vysvětlím ti, jaké rovnice musejí platit, aby těleso bylo v rovnováze a odkud se tyto rovnice vzaly
 2. Tíhová síla a tíha tělesa Tíhová síla působící na těleso vyvolává tíhu tělesa. Tíha G je vektorová fyzikální veličina a má stejný směr i velikost jako tíhová síla, liší se pouze v působišti. Tíhová síla má působiště v těžišti tělesa, tíha ve stykové ploše s podložkou nebo v bodě závěsu
 3. Gravitační síla, tíhová síla a zrychlení Přehled užitečných vztahů: Gravitační síla mezi tělesy o hmotnostech m1, m2 jejichž středy jsou vzdáleny r: . Gravitační zrychlení ve vzdálenosti r od středu tělesa o hmotnosti M: . Tíhová síla: ,

13. Vědět, že tíhová síla ud ěluje t ěles ům p ři povrchu Zem ě zrychlení tíhové zrychlení g . 14. Vědět, pro č velikost tíhového zrychlení závisí na zem ěpisné ší řce a nadmo řské výšce. 15. Osvojit si poznatek, že volný pád je pohyb v homogenním tíhovém poli Zem ě s nulovou po čáte ční rychlostí. 16 Gravitační a tíhová síla (S) (U) 2. Tíhová síla a tíha tělesa 3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 1. Volný pád (S) (U) 2. Svislý vrh vzhůru (S) (U) 3. Vodorovný vrh (S) (U) 4. Šikmý vrh vzhůru (S) (U) 5. Ochranná parabola (S) 6. Šikmý vrh vzhůru při nezanedbatelném odporu vzduchu (S gravitaČnÍ sÍla Vyber z nabídky a správně doplň, teprve pak klikni na kontrolu. Gravitační síla je síla, kterou se dva menší newton přitahují pole siloměrem středu větší vzájemně každé dva menší newton přitahují pole siloměrem středu větší předměty

Tíha a tíhová síla Eduportál Techmani

Bod ve kterém působí gravitační/tíhová síla. Tento bod určuje rovnováhu tělesa. Jaké je znění 1. Newtonova pohybového zákona? Těleso setrvává v klidu nebo ve zrychleném pohybu dokud na něj jiné těleso nezačne působit nějakou silou (nebo také: dokud není nuceno tento stav změnit).. Gravitační a tíhová síla Odstředivá síla působí proti gravitační síle. Pokud je sečtu, výsledná síla se nazývá síla tíhová Gravitační a tíhová síla II Pokud nejsem na pólech ani na rovníku Vektorový součet Tíhová síla nesměřuje do středu Země Případ na pólech Odstředivá síla je rovna nule gravitační síla - směřuje do středu Země a její velikost závisí na hmotnosti Země a tělesa; odstředivá síla - směřuje od osy otáčení a její velikost je závislá na rychlosti rotace; Výsledná tíhová síla je určena jako výslednice gravitační síly a odstředivé síly , tzn

Gravitační síla :: Galaxie3

 1. Tíhová a gravitační síla. 1) Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou: Tíhová síla se říká síle, která je výslednicí gravitační a odstředivé síly - míří tedy nepatrně jiným směrem než do středu Země a má.. 7. třída - opakování: (gravitační/tíhová síla), 1.Newtonův pohybový zákon, těžistě tělesa.
 2. Tíhová síla se mění se zeměpisnou šířkou a je vždy menší než gravitační síla a nemá (kromě na rovníku a na pólech) s ní ani stejný směr. Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou není příliš velký a v běžných případech jej lze zanedbat. No a na tom ostatním nezávisí
 3. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony. Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb. Dostředivá a odstředivá síla. Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek se pohybují). Základem jsou tři pohybové zákony, které zformuloval anglický učenec Isaac Newton (1643 - 1727)
 4. Gravitační síla směřuje kdekoli na Zeměkouli do středu Země, její velikost se nemění. Tíhová síla je dána vektorovým součtem gravitační síly a odstředivé síly Země vzniklé při rotaci kolem osy procházející póly . Protože na pólech je Fod = 0, zatímco na rovníku mají F od a gravitační opačný směr, jsou si.
 5. gravitační a tíhová síla; pohyby v gravitačním poli; IV. MECHANIKA TUHÉHO TELESA 9. posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy; moment síly vzhledem k ose otáčení.
 6. Tahová síla F působí ve směru pohybu, F 0 proti směru. Pohybová rovnice auta jedoucího po vodorovné silnici: = − 0. Tíhová síla F G a síla N se vyrušily, neboť jsou stejně velké a působí v opačných směrech. Pohybová rovnice auta jedoucího do kopce: = − 0 − sin. V tomto případě se síla F G se silou N.
 7. Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole. Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky. Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, čas, teplota, hustota. Pracovní listy: list 1; POHYB TĚLESA; Klid a pohyb těles

Síly - Jihlavsk

 1. TÍHOVÁ SÍLA, TÍHA-tíhové pole-oblast při povrchu Země, kde se projevují účinky tíhové síly-směr tíhové síly je svislý-tíha-G důsledek působení těles v tíhovém poli Země na jiná tělesa, projevuje se jako tlaková nebo tahová síla. VRH
 2. Pracovní listy [GRAVITAČNÍ POLE] gr. enka křivanová | 5. A AČÍ 2. GRAVITAČNÍ A TÍHOVÁ SÍLA Na všechna tělesa na Zemi působí gravitační síla, jejíž velikost je určena ewtonovým gravitační
 3. Tíhová síla G. síla, kterou působí těleso na podložku, vzniká složením síly gravitační a nepatrné odstředivé (otáčení Země) G = m. g. 1 kg je přitahován na Zemi 10 N. Marsu 4 N. Měsíci 1,6 N. Jupiter 27 N. Merkur 4 N. Saturn 11

Tíha a tíhová síla 3/5 Gravitace Fyzika Onlineschool

tíhová síla . deci-pevná kladka . čas. 2. Newtonův zákon objem . výslednice sil . projevuje se jako síla tlaková podepřeného tělesa nebo tahová síla tělesa zavěšeného tíhová síla výslednice gravitační síly a setrvačné odstředivé síly, značka FG, příčina volného pádu tělesa tlak fyzikální veličina. Fyzika - Síla a její vlastnosti. Zpracovaná sada je po obsahové stránce průřezem učiva o síle a jejích vlastnostech v rozsahu, který odpovídá očekávaným výstupům a učivu předmětu fyzika rozpracovaných ve školním vzdělávacím programu pro 7. ročník a) síla tíhová a síla opačného směru, kterou působí vozovka na těleso, síla odporu prostředí (vzduchu), b) gravitační síla Země (nebo zárověň síla gravitační a síla odstředivá - záleží na volbě. vztažné soustavy), c) tíhová síla a opačným směrem síla závěsu Gravitační pole - texty Jan Hrnčíř, Martin Klejch, 2005 2. 2. Tíhová síla a tíha tělesa Svislý směr je směr tíhové síly a směr tíhového zrychlení, ale není to vždy směr do středu Země (do středu země tíhová síla směřuje jen na pólech a na rovníku). Prostor, kde se projevuj Tíhová síla F G (jednotka newton - N) působící na těleso je rovna hmotností tělesa m (kg) vynásobenou tíhovým zrychlením g (m.s-2): F G = m.g 11. Kontaktní síly vznikají z kontaktu těles navzájem. Tělesa mohou být tuhá nebo tekutá. Kontaktní síly ve sportu vznikají mezi sportovcem a dalšími tělesy, které ho.

Gravitační a tíhová síla při povrchu Země - FYZIKA 00

Tíhová síla a tíha tělesa Tíhová síla F G je síla, kterou působí Země na každé těleso při svém povrchu a uděluje mu tíhové zrychlení g. F G a g - vektorové veličiny - směr svislý dolů - kolmé k vodorovné rovině Pro velikost tíhové síly, podle druhého Newtonova pohybového zákona platí: 11 F G mg & & Tíhová síla působí v těžišti - tím je střed koule a jde svisle dolů. Tlaková síla působí ve styčném bodě stěna - povrch koule a to kolmo na stěnu (tedy rovněž prochází středem koule) Tahová síla působí ve směru vlákna

Fyzika-gravitacni sila - Ontol

tíhová síla ne tažná síla Gravitační síla, kterou působí Slunce na Zemi, je kolmá k trajektorii, proto tato síla nekoná práci. 4. Pan Rychlý hodí lopatou 200krát, pan Slabý 400krát. Při jednom hození lopaty vykonají práce: =W 1R = F · s m · g · s = (m pR + Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon Gravitační pole - homogenní a nehomogenní Gravitační a tíhová síla Gravitační a tíhové zrychlení Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Pohyby těles v homogenním radiálním poli Keplerovy zákony Zákonitosti pohybů kosmických těle Gravitační síla. Prosinec 7, 2019 Prosinec 9, 2019 ~jk~ Vzhledem ke své obrovské hmotnosti, stávají se planety zároveň obrovskými magnety. Přitahují tak všechno, co je v určitém dosahu. Říkáme, že působí gravitační silou. Gravitace je označení přitažlivého působení mezi tělesy. Gravitací na sebe působí každá. Zadání úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A 1.Tíhová síla na povrchu planety Pevnáplanetamátvarkoulesradiálnímgravi

Která síla kromě gravitační síly působí na těleso při povrchu Země? 9. Vysvětli, co znamená fyzikální veličina tíhová síla. 10. Jaký je směr tíhové síly a tíhového zrychlení? 11. Jak se mění tíhové zrychlení se zeměpisnou šířkou místa na povrchu Země Vztlaková síla Pokus 1: Vezmeme různé předměty - předměty různých tvarů a z různých materiálů a potápíme je do vody. Některé se potopí, některé ani nelze potopit. Na tyto předměty působí jednak gravitační síla, ale také na ně působí síla, která souvisí s vodou, do které je potápíme

PPT - ZŠ a MŠ L

Tíha a tíhová síla :: ME

Tíhová síla jako výslednice gravitační a odstředivé síly [Podle obr. v učebnici žák rozlišuje pojmy gravitační a tíhová síla] Směr tíhové síly - svislý směr [Žák umí použít olovnici k určení svislého směru] Těžiště jako působiště tíhové síly [Žák zná postup jak nalézt těžiště - pokusné určení Síla - vyvození, jednotky, příklady. Země v pohybu - DG a OA Kralupy nad Vltavou. Uvod do studia geografie. ppt - graficke znazorneni sily. Gravitační pole download report Na obě závaži působí gravitační síly Zajímavé ovšem je, že to vůbec není tak triviální a ta tíhová síla nezávisí jen na výšce, ale ještě víc na okolí a podloží. Offline #11 12. 02. 2019 22:54 MichalAld Moderátor Příspěvky: 321

PPT - Tuhé těleso PowerPoint Presentation, free downloadBiotův-Savartův zákon | OnlineschoolPPT - Fyzika PowerPoint Presentation, free download - ID

síla a její účinky, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impuls síly, zákon zachování hybnosti, síla třecí, síla tíhová, síla gravitační, tíha tělesa, síla odstředivá a dostředivá, inerciální a neinerciální soustavy 3. Práce, výkon, energie a zákony zachován Tíhová síla při povrchu země Gravitační pole mají všechny hmotné objekty. Gravitační silové působení mezi tělesy je vždy vzájemné. Newtonův gravitační zákon. Velikost gravitační síly F g F_g F g. Gravitační a tíhové zrychlení. Intenzita gravitačního pole v daném místě pole se rovná gravitačnímu zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gravitační síla. K = a. gh. agh = ( Tíhová síla je vektorovým součtem gravitační a setrvačné síly. F. G = F. g + F. s. Fs = m(2r = m(2RZ co Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F10/15.11.2012,Slabá Janoutová. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Název výukového materiálu: P ř edm Téma: Pou ž ě Tíhová síla a těžiště Tíhová síla a těžiště Autor: Bc Gravitační a tíhová síla při povrchu Země. Pohyby těles v gravitačním poli Slunce - Keplerovy zákony ; 4. Umět vypočítat gravitační síly i jiných polí než v gravitačním poli Země.Formulovat Newtonův gravitační zákon ve vektorovém tvaru. 5. Definovat intenzitu a potenciál daného místa gravitačního pole Tíhová konstanta. g. Gravitační síla. Fg. Jednotky gravitační síly. [N] Newton. Jednotky tíhové konstanty Gravitační singularita je konstrukt vyplývající z obecné teorie relativity. Jedná se o objekt, jehož gravitační působení překročí všechny meze, a podle zmíněné teorie se tento objekt zhroutí do hmotného bodu.

 • Sandman preludia a nokturna.
 • Usáma bin ládin vzdělání.
 • Pseudodredy.
 • Kočka štěstí.
 • Planetologie.
 • Židovský kalendář 2018.
 • Restaurant san carlo praha.
 • Messenger help desk.
 • Program na nahrávání obrazovky.
 • Corel draw free cracked.
 • Jak se obléct na ples 2019.
 • Taktik čítanka.
 • Khadi prášek ze směsi bylin recenze.
 • Guadalajara počasí.
 • Led pásky zalité.
 • Domácí krém z růží.
 • Statue of liberty inside.
 • Android ikona mesice.
 • Test otcovství lékárna.
 • Žebra u doktora brno.
 • Zádrž dechu.
 • Kineziotaping jizvy.
 • Gimp 3.
 • Záchrana dat z mobilu brno.
 • Last minute listopad 2018.
 • F17.
 • Baby groot tričko.
 • Indian chief dark horse.
 • Yves saint laurent black opıum recenze.
 • Barva odvahy.
 • Přeprava ryb z norska.
 • Fotbalový turnaj středních škol.
 • Ustupující dáseň.
 • Rostliny podle listů.
 • Za 81 let bude rok 3000 novinky.
 • Každé oko jiné barvy.
 • Mauzoleum lenin vstupné.
 • Kašpárek v rohlíku letím hledat světy noty.
 • Punčocháče pro novorozence.
 • Po labi do hamburku.
 • Akcie unipetrol.