Home

Otočení trojúhelníku

Obsah trojúhelníku je plocha trojúhelníku, která je ohraničena třemi stranami.Výpočet obsahu trojúhelníku je shodný pro pravoúhly, rovnoramenný, rovnostranný a obecný trojúhelník Trojúhelníková kalkulačka. Výpočet obsahu trojúhelníku online. Ze zadaných tří vlastností trojúhelníku vypočítá vypočítá obsah-plochu, strany, úhly, obvod, těžnice, poloměry kružnic a další parametry Nějak mne nenapadá, jak k řešení využít otočení, ještě zapřemýšlím. Nicméně dávám do úvahy toto: trojúhelník ABC je rovnostranný a úhel proti základně je 120°. Dopočtením zjistíme, že úhly při základně jsou 30°, a označím-li druhý prúsečík strany AB s kružnicí k1(S1;r1) jako, například, D (první je. Vzorce pro trojúhelník, jak najít stranu, osu, těžnici, výšku, úhel... 1. Jak najít neznámou stranu trojúhelníku Vypočítat délku strany trojúhelníku podle strany a dvou úhlů nebo dvou stran a úhlu

Obsah trojúhelníku - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

8.6. Těžnice v trojúhelníku Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku se středem strany, která neprochází tímto vrcholem. Těžnici značíme písmenem t s indexem podle vrcholu, kterým prochází. Například t a, t b, t c. Každý trojúhelník má tři těžnice, které se protínají v jediném bodě T. Červeně jsou vyznačeny všechny tři výšky trojúhelníku. Všimněte si, že každá výška je kolmá ke své straně. Výšky označujeme malým písmenem v s dolním indexem, kde vložíme označení, z kterého vrcholu výška vede. V případě výšky BP b tak mluvíme o výšce v b.Samotné ortocentrum je označeno zeleným bodem V Konstrukce trojúhelníku. Upozornění: Obsah této sekce je možné zobrazit pouze v následujících prohlížečích: Internet Explorer 9 a vyšší, FireFox, Opera, Chrome, Safari.. Na zobrazení postupu, klikněte na tlačítko nebo na jednotlivé kroky prezentace V geometrii představuje otočení neboli rotace v eukleidovské rovině geometrické zobrazení, které je charakterizováno tím, že spojnice všech bodů s pevně zvoleným bodem, tzn. středem otočení, se změní o stejný úhel a vzdálenost bodů od středu otáčení zůstává nezměněna.. Otočení v rovině kolem středu o (orientovaný) úhel je tedy takové shodné zobrazení. Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín červenec 201

Shodné zobrazení je v geometrii takové zobrazení mezi Euklidovskými prostory, které zachovává vzdálenost.. Shodné zobrazení prostoru do sebe se nazývá shodnost.. V elementární školské geometrii se studují shodnosti v rovině a (trojrozměrném) prostoru.. Abstraktně se pro metrické prostory zavádí pojem izometrické zobrazení (izometrie) Rotace(otočení) trojúhelníku. Zdravím, nedaří se mi pochopit rotaci samotnou, a to když mám například otočit libovolný trojúhelník podle bodu S o 60°. 1, Narýsuji trojúhelník ABC, zvolím bod S 2, Spojím bod S s bodem A, vznikne úsečka S Výpočet délky přepony pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. Zaškrtnutím políčka vypočítej si ověř svoje výpočty Strana trojúhelníku a = 5cm, b = 7 cm c = a. Narýsujte všechny osy souměrnosti tohoto obrazce. Příklad 38 : Narýsujte trojúhelník ABC, který má všechny strany stejně dlouhé. Strana trojúhelníku měří 5cm. Narýsujte všechny osy souměrnosti tohoto obrazce

Výpočet obecného trojúhelníku - kalkulačk

• Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Geometrická zobrazení v rovině Otočení (rotace) Výklad. otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti φ (0°φ=360°) v daném kladném nebo záporném smyslu je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí Obvod trojúhelníku Obvod tr. * Téma Konstrukce trojúhelníku navazuje na páté geometrické téma Provádíme jednoduché konstrukce kolekce Třeťáci a matematika a je posledním tématem této kolekce. Probírá se souběžně s aritmetickým tématem Sčítání, odčítání do 1000

Výška trojúhelníku příslušná k jeho straně je úsečka kolmá na tuto stranu. Jedním jejím krajním bodem je vrchol trojúhelníku a druhým průsečík kolmice (na níž výška leží) s přímkou (na níž leží strana trojúhelníku). pokud je lze přemístit pouze pomocí posunutí a otočení Otočení Příklad 1 Jsou dány 2 různoběžky a a b s průsečíkem V, které svírají úhel 52° a uvnitř jejich úhlu bod S v takové poloze, že vzdálenost /SP/ = 2,6 cm a /PV/ = 3,4 cm , kde P je pata kolmice spuštěné z S na a Otočení trojúhelníku B. Pythagorova věta. Odmocnina ze dvou. Délka 5. Přepona odmocnina z 8. Přepona odmocnina z 5. Čtverce a odmocnina ze dvou. Čtverec a odmocnina z 20. Body a odmocnina z 5. Čtverec a odmocnina z 26. Odmocnina z 13. Odmocniny z 10 a 20. Roboti. Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem.

Otočení je v Cabri Geometry určeno svým středem a velikostí úhlu, přičemž kladná velikost úhlu otočení znamená otáčení v kladném smyslu, tedy proti směru hodinových ručiček, naopak záporná velikost odpovídá otáčení po směru hodinových ručiček, tedy v záporném smyslu Cílem kombinačního cvičení je hry prvním dotekem, kombinace na malém prostoru a pohybu po odehrání míče. Zaměřujeme se na nácvik krátkých a středně dlouhých přízemních přihrávek a naražení. To vše za neustálé cirkulace trojice středových hráčů. Cvičení probíhá ve vysokém tempu, s maximálním důrazem na přesnost a správné technické provedení.

Video: Trojúhelník a otočení - Poradte

Poloměr kružnice vepsané trojúhelníku se většinou značí symbolem . obr. 21 Střed kružnice vepsané a těžiště trojúhelníka jsou vždy vnitřní body trojúhelníku. Průsečík výšek a střed kružnice opsané jsou vnitřními body jen u ostroúhlého trojúhelníku; o vnější body se jedná u tupoúhlého trojúhelníku středová souměrnost je speciálním případem otočení o úhel velikosti 180° je-li přímka p' obrazem přímky p v dané středové souměrnosti, pak jsou přímky p,p' rovnoběžné . Příklad. Sestrojte obraz bodu M ve středové souměrnosti s středem S

Vzorce pro trojúhelní

• Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Geometrická zobrazení v rovině Posunutí (translace) Výklad. posunutí (translace) v rovině je přímá shodnost, která každému bodu X roviny přiřazuje obraz X' tak, že platí XX'=s, kde s je daný vektor; vektoru s se říká vektor posunutí, jeho délka udává délku posunutí a jeho směr určuje směr posunut trojúhelníku ABC, Otáčení obecné roviny užijeme k tomu otáčení, Trojúhelník ABC se v otočení zobrazí ve skutečné velikosti. Prezentaci vytvořil Petr Kozák, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů. Mřížkovaná. Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání - prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče 2 Př. 2: Vyzna č na posledním obrázku p ředchozího p říkladu oblou čkem, jakým zp ůsobem se otá čel každý z vrchol ů trojúhelníku. S Př. 3: Na obrázku je kružnice se st ředem v bod ě S a n ěkolik vyzna čených bod ů. a) Do kterých z vyzna čených bod ů se m ůže zobrazit bod A p ři oto čení o libovoln

 1. 1 2.4.9 Oto čení II Předpoklady: 020408 Př. 1: Překresli si obrázek do sešitu.Na črtni: a) obraz bodu A v oto čení okolo bodu S o 20 ° b) obraz bodu B v oto čení okolo bodu S o − °120 . Odhadni, o kolik stup ňů bycho
 2. Obsah trojúhelníku a jiných množin PavelPodbrdský Úvod Jednou ze základních otázek geometrie je umět určovat obsah (délku, objem) dané množiny. Jistě každý z vás umí spočítat obsah daného trojúhelníku. Pro jednodu-chéÿ množiny není složité zavést konsistentní vzorečky. Jak ale definovat obsah kruh
 3. Práce v trojúhelníku Každá kuchyně je jedinečná svým tvarem i velikostí. To ovlivňuje také rozvržení pracovního trojúhelníku: • Lineární kuchyně pracovní trojúhelník má tvar rovné čáry. Z tohoto důvodu může být vzdálenost mezi jednotlivými oblastmi nejdelší
 4. V rovnostranném trojúhelníku platí, že všechny jeho strany jsou stejně dlouhé a všechny jeho vnitřní úhly mají velikost \(60°\). Známe bod \(A\), v rovnostranném trojúhelníku \(ABC\) je bod \(C\) obrazem bodu \(B\) v otočení se středem otočení v bodě \(A\) a orientovaným úhlem velikosti \(60°\)
 5. Po druhém otočení se snažíme vytvořit trojúhelník . Záhon Květinový záhon má tvar rovnoramenného tupoúhlý trojúhelníku. Rameno má velikost 5.5 metrů a úhel oproti základně má velikost 94°. Jaká je vzdálenost základny od protilehlého vrcholu? Tětiva MN Tětiva MN kružnice je od středu kružnice S vzdálená 120 cm.
 6. • Obrazem trojúhelníku ABC je shodný trojúhelník A Druhy shodných zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, posunutá souměrnost, identita. Osová souměrnost s osou o, nebo také souměrnost podle osy o (obr. 1)

Zamysleme se, jak bychom mohli získat další údaje o trojúhelníku. Protože je pravidelný \(12\)-úhelník složen z \(12\) rovnoramenných trojúhelníků (obr. 3.4.3), bude u hlavních vrcholů trojúhelníků (tedy u vrcholu \(S\)) vždy úhel velikosti \(360°:12=30°\). Úhly při základně jsou shodné a mají tedy velikost \(75. Hledáme body Y, Z v rovnostranném trojúhelníku. Body Y, Z jsou osově souměrné podle osy AC, tedy bude stačit nalézt jeden z těchto dvou bodů. Osa souměrnosti AC je zároveň i osou úhlu při vrcholu A. V rovnostranném trojúhelníku platí, že každý vnitřní úhel trojúhelníka s e rovná 60 ˚ Hned po přenesení - otočení bodu si ho popiš A -> A - neztratíš se tak v množství čar. A na závěr spojíš. Výsledek (jak jistě víš) bude tvarově shodný - pro kontrolu. Chce to dělat pomocné čáry tence. A dokázat ignorovat čáry, které tě zrovna nezajímají Cvičení Naraž míč a vysprintuj v trojúhelníku určené pro přípravnou část tréninku se soustředí především na dobrou techniku, přesnost a razanci přihrávek, naražení, pohyb po přihrávce a náběh do prostoru, kde hráč znovu může zapojit do kombinace. Kombinace v převážně většině času by měla probíhat na.

Výška trojúhelníku — Matematika

 1. Těžnice trojúhelníku
 2. Stanovení otočení K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 2. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství. Začít kvíz. Osová souměrnost. Nauč se. Zobrazování bodů podle osy (otevře okno) Zobrazování tvarů podle os
 3. IA1P1I=IO1S´1I=IA2S´2I a základní trojúhelník je podobný trojúhelníku S2A2S´2. Odtud IA2S´2I:IA2S2I=r:v0. Bod M jsme získali přešroubováním bodu A, označme úhel otočení ωM, velikost posunutí zM=IA2S2I, ke každému otočení určíme jednoznačně posunutí ze vztahu zM=ωMv0, proto IA2S´2I:(ωMv0) =r:v0. Z předchozích.
 4. Klasický čtvercový či obdélníkový ořez někdy nestačí. Jsou obrázky, ke kterým se víc hodí kruhový nebo jiný atypický ořez. Vytvoříte ho jednoduše. Stačí zvládnout základní práci s výběry, vrstvami a maskami. Podívejte se, jak na to
 5. V takto vzniklém trojúhelníku vypočtěte vnitřní úhly. 3. Na hodinovém ciferníku spojte čísla 4, 8, 14 . V takto vzniklém trojúhelníku vypočtěte vnitřní úhly. 4. Sestrojte trojúhelník ABC , a= 7 , b= 6 , c = 8. Mimo trojúhelník sestrojte libovolnou přímku p . Sestrojte obraz trojúhelníku v osové souměrnosti určené.
 6. Strany trojúhelníku ABC mají délky 4 cm,5 cm a 7 cm. Sestroj trojúhelník A´B´C´ podobný trojúhelníku ABC, který má obvod 12 cm. Příčka v trojúhelníku V trojúhelníku ABC se stranou/AB/ = 24 cm je sestrojena příčka/DE/ = 18 cm rovnoběžná se stranou AB ve vzdálenosti 1 cm od AB
 7. Sinová a kosinová věta. Řešení obecného trojúhelníku, aplikace. 3. ročník. 6. Stereometrie. Základní pojmy - bod, přímky, rovina. Polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin v prostoru. Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou a tří rovin. Rovnoběžnost přímek a rovin. Volné rovnoběžné promítání

Konstrukce trojúhelníku - vyřešené příklad

Strany trojúhelníku ABC mají délky 4 cm,5 cm a 7 cm. Sestroj trojúhelník A´B´C´ podobný trojúhelníku ABC, který má obvod 12 cm. P trojúhelníky Délky odpovídajících si stran dvou pravoúhlých trojúhelníků jsou v poměru 2:5 Obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti: 412, 413: Posunutí trojúhelníku: 414-417: Rovnostranný trojúhelník (otočení o 60°) S: 453: Příčka útvarů (stejnolehlost) S: 454: Příčka útvarů (posunutí) S: 455: Příčka útvarů (osová souměrnost) S: 456, 464

Pokud je na 200 V při zapojení do trojúhelníku, je potřeba ho zapojit do trojúhelníku. Do hvězdy by takový motor měl pak mít napájení nějakých 346 V - bylo by potřeba mít měnič s napájení 3f@400V. Nejprve nastavit parametry motoru (napětí, proud, min., max. frekvence, rampy, typ motoru) a potom provést autotuning Otočení Posunutí Osová souměrnost Stejnolehlost Středová souměrnost Shodná zobrazení Různostranný trojúhelník Trojúhelníková nerovnost Těžnice v trojúhelníku Výška v trojúhelníku Věta sss Věta Ssu Věta sus Věta usu Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků Věta sus o podobnosti trojúhelníků Věta uu o. Trojúhelník (triangle) je cenová formace, která signalizuje pokračování nebo otočení trendu. Trojúhelníky jsou velmi populární kvůli jednoduchému rozpoznání a skvělému poměru risk/zisk (risk reward ratio). Kromě toho, velmi jasně zobrazují cenové úrovně, na kterých se něco děje

Základním druhem trojúhelníku, pomocí něhož lze získat i ostatní obecné trojůhelníky, je trojúhelník pravoúhlý. K obecným trojúhelníkům se vrátíme později, až budeme vědět více o pravoůhlých trojůhelnících. (až na otočení) shodných trojúhelníků, na druhé straně přímo. Je tedy \[ c^2 + 4 \frac{ab}{2. B'C'. V trojúhelníku . AB V otočení, jehož středem je bod . C. a úhel otočení je ±60°, je obrazem bodu . A. bod . B, obrazem přímky . a. přímka . a '. Proto . , tedy .] Autor souhlasí s bezplatným používáním tohoto materiálu pro potřeby výuky a vzdělávání na všec ného trojúhelníku. Obrazem bodu A 1v otočení se středem v bodě B o opačný úhel −90 je třetí vrchol C 1jednoho hledaného trojúhelníku A 1BC 1. b) Zobrazíme-li přímku c v otočení se středem B a úhlem −90 , dosta-neme přímku c′ 2a analogií výše uvedeného postupu druhé možné řešení, trojúhelník A 2BC 2 Součin není výsadou pouze čísel. Vlastnosti součinu má například složení dvou pootočení rovnostranného trojúhelníku kolem svého středu. Bude-li a 0 nulové otočení a a 1 otočení o 180 stupňů, lze násobit a 0 a 0 =a 0, a 0 a 1 =a 1 a 0 =a 1, a 1 a 1 =a 0 apod. Ke každému otočení přitom existuje otočení opačné • Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení - shodná zobrazení • Středový a obvodový úhel • Obsahy a obvody rovinných obrazců 1. Shodnost prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X´, Y´ v tomto zobrazení platí

Otočení - Wikipedi

Rozsah otočení: 120 ° Otvor: Ø 35 mm Včetně hadic s pružným připojením 500 mm, rychlospojky, trojúhelníku podvozku Včetně brusné trubky 1700 mm. VICTORY PÁKOVÁ BATERIE GT2011 Běžná cena: 3 999 Kč sleva: 5 Knit 3, otočení, obruba 2, skluzu 1, otočení. Knit 4, otočte, obruba 3, skluzu 1, otočte. V tomto bodě, 1 steh zůstane z trojúhelníku a všechny stehy jsou na jedné jehle. Práce na Knit Squares . Změnit zpět na zelenou. Posuňte první steh na pravou jehlu a zvedněte a plete 9 stehů podél okraje trojúhelníku Ahoj, poradíte mi prosím někdo s tímto příkladem? Nevím si s ním rady z toho důvodu, že při řešení musím použít otočení. Planimetrie, 3.48 Je dán ostroúhlý trojúhelník ABC. Nad jeho stranami AC a AB jsou sestrojeny vně trojúhelníku ABC rovnostranné trojúhelníky ACM a ANB. Dokažte, že se délka BM a CN rovná Přímá shodnost - zachování kladného směru popisu trojúhelníku Nepřímá shodnost - nezachování kladného směru popisu trojúhelníku. Osová souměrnost. Určena osou souměrnosti Všechny body osy jsou samodružné (zobrazí se samy na sebe) Určeno středem otočení a úhlem otočení.

Geometrické symboly. Zdarma online kalkulačky, nástroje, funkce a vysvětlení pojmů, které šetří čas všem. Kalkulačky, převod, webdesign, elektřina a. otočení í ì ì ì m : ð ñ ñ ≐ 2,2 m = 220 cm r = o : 2 = 220 : 6,28 = 35 cm průměr d = 2 . r = 70 cm. 6. Z plechu tvaru čtverce o straně ò ì cm se má vyrobit co nejvíce kruhů s průměrem ï cm. Kolik kruhů se z jednoho plechu vyrobí? Kolik % bude tvořit odpad po vystřižen

Otočení - princip zobrazení - YouTub

 1. 1. Rozhodni, zda v otočení existují samodružné body. 2. Zvolte si tři různé body neležící na přímce a proveďte otočení 2 bodů dle třetího z nich o 400. 3. Je dán bod S a přímka p tak, že S ∉ p. Narýsuj obraz přímky p v otočení R ( S; 3000). 4. Je dán trojúhelník ABC. Sestroj obraz trojúhelníku v zobrazení R.
 2. výšek trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří jednotlivé úběžníky) a distance (vzdálenost středu promítání od průmětny), kterou lze získat pomocí sklopených středů promítání . Skripta by měla seznámit čtenáře se základním postupem rekonstrukce šikmého snímku. krychle v otočení
 3. Musela jsem ji mít. Sice není úplně praktická. ale nevadí. S dítětem potřebujete dvě ruce neustále v pohotovosti, ale v nouzi se taška posune na zápěstí a já můžu být stále trendy. Řeč je o letošním jaroletním - hitu, takzvané Tote Bag - taška ke třímání - taška do ruky. Největší deviza tohoto znovu-vynálezu je [
 4. Požadovaný úhel pohledu určí úhel trojúhelníku, který budeme generovat (0°, +60° a -60°, samozřejmě v radiánech). Souřadnice prvku k vykreslení X a Y jsou souřadnice středu prvku přepočtené na souřadnice okna. Proměnné sin a cos otočení prvku jsou funkce sin a cos vypočtené z aktuálního úhlu otočení prvku
 5. Řeč těla - co prozradí gesta, mimika, obličej Abychom se naučili rozumět řeči těla, nepotřebujeme slovník. Stačí věnovat pozornost tomu, jak se lidé tváří, pohybují, jak stojí, gestikulují, a začít si uvědomovat své vlastní pohybové etudy
 6. Délka přepony v tomto trojúhelníku odpovídá šířce domku, který tvoří základ celého stromu, a odvěsny představují obě plochy střechy. Změnou úhlu odchylky první odvěsny se změní i tvar celého trojúhelníku. Obrázek 20: Zobecněný Pythagorův strom. Úprava je jednoduchá; změněné řádky jsou zvýrazněny
 7. Asi od jara mi v zahraniční skupince neustále naskakuje šála s kapsami v nejrůznějším provedení a variantách. Originální návod je od Sonja Hood a pochází již z roku 2018, ovšem až letos zaznamenal tento model doslova boom. Na jaře mě projekt šály ještě úplně nelákal, ale s nadcházející podzimní a zimní sezónou, kdy se člověk chce schoulit s hrnkem voňavé.

Shodné zobrazení - Wikipedi

Tutoriál pro jazyk Petr Lite - Kaleidoskop (1. část Otočení v katalánštin cs To má tvar mírně otočeného sférického trojúhelníku, nazývaný jako trsátko. WikiMatrix. ca Per aquesta raó, es forma una piràmide triangular, anomenada així Otočení - dáno středem a orientovaným úhlem (kladný směr doleva) - vedeme polopřímku od středu k bodu, na správnou stranu sestrojíme úhel u středu, na otočenou polopřímku přeneseme vzdálenost bodu od středu - samodružný bod je střed - shodnost přímá. Posunutí - dáno vektorem posunut

Matematické Fórum / Rotace(otočení) trojúhelníku

Vzájemná poloha dvou kružnic – GeoGebraStředová souměrnost – GeoGebraŽEBŘÍKOVÁ DESKA - Brubi

Konstrukce trojúhelníku - RV

Planimetrie - konstrukční úlohy – GeoGebra

Posunutí (translace

Otáčení (rotace

 • Joker and harley quinn film online.
 • Pepřový sprej olomouc.
 • Koleje praha volná místa.
 • Nábytek z masivu polsko.
 • Supercela 2019.
 • Alma žaluzie.
 • Ms jeneč jidelni listek.
 • Společenské šaty velikost 44.
 • Jeff goldblum 2018.
 • Nejkrásnější citáty o lásce.
 • Rozborka motorové pily.
 • Přátelé obsazení.
 • Operace šedého zákalu komplikace.
 • Ledecký žid.
 • Pasát teplota.
 • Restaurace uno zlín.
 • Xbox live heureka.
 • Sada na údržbu plastových oken.
 • Pýcha a předsudek 1995 online.
 • Lyžařské helmy pro děti.
 • Fujifilm xt20 18 55.
 • Zůstat nebo odejít.
 • Třešňový koláč fitness.
 • Alena šeredová rozvod.
 • Samolepící střešní folie.
 • Léčivé kameny kniha.
 • Boxspring akce.
 • Počasí lipno aladin.
 • Dan bilzerian poker.
 • Satni skrine zluta hala.
 • Školní fotky.
 • Písnička podzimní zahrádka.
 • Rodinná restaurace brno.
 • Pánské tetování na předloktí.
 • Nejlepší české hashtagy.
 • Potřeby pro trampy.
 • Vazká tekutina.
 • Slevový poukaz mýdlový svět.
 • Minimalismus v odívání.
 • Jak se naučit fyziologii.
 • Helenčino vánoční cukroví recepty.