Home

Horniny a nerosty wikipedie

Nerosty se z hlediska hornictví člení na vyhrazené nerosty a nevyhrazené nerosty. Vyhrazenými nerosty jsou podle zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, radioaktivní nerosty, všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny, nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy Nerostná surovina je neobnovitelná přírodnina - prvek, sloučenina, minerál nebo hornina, kterou je možno ekonomicky využít, přímo nebo po úpravě pro potřeby lidské společnosti.Nerostnou surovinou mohou být pevné, kapalné i plynné látky. Menší podíl surovin je možno použít neupravený, většinu je však pro využití nutno průmyslově upravit

3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY - vznikaly tlakem horních vrstev na rozžhavené horniny ve velkých hloubkách zemské kůry (tak docházelo k přeměně hornin) - například přeměna vápence v mramor mramor NEROSTY - vyskytují se jako součást hornin, ale i samostatně - nejrozšířenější je u nás křemen křemen: ENERGETICKÉ ZDROJ Nerosty původních hornin překrystalovaly a uspořádaly se ve směru působícího tlaku. Vzniklé horniny mají většinou plošně paralelní stavbu. To znamená, že šupinkovité, tabulkovité nebo sloupečkovité minerály jsou uspořádány do paralelních (rovnoběžných) ploch

Jak vznikají nerosty a horniny. Nerost je totéž jako minerál, oba názvy se používají stejně často. Definice je důležitá: nerost je homogenní, čili stejnorodá pevná látka, lze ji vyjádřit chemickým složením a je anorganického původu. Homogenní je proto, že má v každém místě stejné složení Všechny nerosty a horniny jsou na zemském povrchu vystaveny mnoha rušivým vlivům, které souborně označujeme jako zvětrávání. Fyzikálními a chemickými procesy nebo působením organismů se krystaly rozpouštějí, mění a transportují. Ze živců se přitom tvoří kaolín, velmi důležitý pro výrobu porcelánu Informace o jednotlivých horninách a nerostech jsme vyhledávali z wikipedie. Tuček K., Tvrz F. ,Kapesní atlas nerostů a hornin.1971. Časopis dnešní Svět. Číslo 1, ročník 2013/2014. Téma nerosty a horniny. \ Horniny a nerosty. 3. 10. 2010 Nerudní suroviny DUM PŘ2. Přiřazování hornin k výrobkům je zde. DUM PŘ4. Hádanky - nerostné suroviny kolem nás. Pravda nebo lež? Hádanky DUM PŘ5. Těžké hádanky. Test. Horniny a nerosty - procvičovací hra 40tipů jak ušetřit elektrickou energi

Minerál - Wikipedie

 1. ZÁPISY Z VYUČOVACÍCH HODIN PRVOUKY: 01. Náš domov: 02. Město - obec, kde žiji: 03. Části města: 04. Život ve městě: 05. Památky města: 06. Život.
 2. eralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i ś p.dy ś podzemni vody a prameny ś geografi cky vyvoj a stavba .eske republiky.
 3. eralogie (nerosty, horniny, fyzikální a chemické vlastnosti, přehled nerostů) petrologie (vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné horniny) geologické děje vnitřní a vnější půdy podzemní vody a prameny geografi cký vývoj a stavba české republiky (Český masiv, Karpaty) ekologie (podmínky života, neživé a živé.
 4. HORNINY jsou z jedné látky. 3) úkol: Nerosty a horniny můžeme třídit také podle barvy či lesku a jiných viditelných či méně viditelných vlastností. V tomto úkolu budeme třídit pouze nerosty a to podle stupně tvrdosti. a/ Budete rýpat nerosty do skleněné tabulky
 5. Horniny a nerosty Tvoří povrch naší planety Země Nalezneme je na dně moří a oceánů Horniny jsou složené z nerostů Nerosty a horniny, které člověk těží a zpracovává na nejrůznější výrobky, nazýváme nerostné suroviny. Patří mezi ně 1. Nerudní suroviny ( stavební kámen) 2. Rudy ( železné rudy) 3. Energetické suroviny ( uhlí
 6. HORNINY A NEROSTY - tvoří povrch naší planety, najdeme je i na dně moří a oceánů pískovec- wikipedie. písek - wikipedie. Žula je hornina, je složená z nerostů (křemen, živec, slída). Využití žuly: schody, dlažební kostky, pomníky, sochy, parapety

Nerostné suroviny - Wikipedie

 1. Horniny a nerosty Mgr. Pavel Gregor, Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěková organizace. Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu EU Peníze školám
 2. erálů. Všechny horniny procházejí neustálým koloběhem. Studií hornin se zabývá petrologie. Rozlišujeme 3 druhy: horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Minerály Minerál neboli nerost je přírodní neživá.
 3. Horniny a nerosty. Pří_051_Rozmanitost . přírody_Horniny. a . nerosty. Autor: Mgr. Emilie Elšíková. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín.
 4. Neživá příroda, horniny a nerosty. 24.04.2014 21:55 Voda. Prezentace o vod ě - význam.
 5. Rozmanitost přírody - horniny a nerosty 14.02.2012 18:32. Přehled hornin a nerost.
 6. . na tém

HORNINY A NEROSTY - eStránky

 1. HORNINY A NEROSTY. - ppt stáhnou c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o.
 2. erálů nebo organických zbytků, které jsou výsledkem různorodých geologických procesů. Většina hornin je tvořena nejméně dvěma různými chemickými prvky a jen málo prvků, jako například zlato, se v přírodě vyskytuje v čisté formě
 3. Horniny a nerasty obrazky 2 produkty MemoMapka prírodovedy MemoMapka prírodovedy obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.10 Minerály(nerosty) a horniny Názevsady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiálje určenžákům4. tříd jako seznámeníse Základní pojmy » Nerosty a horniny - co to je?. Geologie je věda o zemi, zkoumá vlastnosti zemské kůry a interakce mezi ní a okolím. Mineralogie je jedním ze základních obotů geologie a zabývá se základními stavebními součástkami hornin - minerály., čili nerosty. Petrologie se zabývá horninami - to jest tím, co nerosty utvářejí nerosty, které se těží k dalšímu využití. Dělíme na: rudy (železná ruda, drahé kovy) nerudní suroviny (křemen, diamant, sůl kamenná, stavební kámen - sam. kapitola) energetické suroviny (ropa, uhlí, zemní plyn) sůl kamenná. železná ruda. uhl Mezi horniny bývá řazeno také uhlí a ropa, jejichž využití netřeba rozebírat. Horniny jsou tvořeny minerály, a to buď více druhy minerálů (jde o jakési směsi minerálů) nebo méně často jenom jedním minerálním druhem (monominerální horniny, Minerály (nerosty) vznikají krystalizací z taveniny nebo z roztoku MateYská akola, Základní akola a D˙tský domov, Ivan ice, ' iroká 42 Autor: Mgr. Hana Schwarzová III/2 Inovace a zkvalitn˙ní výuky prostYednictvím ICT Vzd˙lávací oblast: lov˙k a pYíroda PYedm˙t: PYírodopis VY_32_INOVACE_PXP.34 TXÍDÍME HORNINY A NEROSTY PXIXA SPRÁVNÝ NÁZE

Mineralogie - minerály, nerosty a horniny

 1. NEROSTY A HORNINY Nerosty a horniny tvoří povrch naší planety. Horniny jsou složené z nerostů. Nerosty a horniny, které člověk těží a zpracovává se nazývají nerostné suroviny: a) nerudní suroviny b) rudy c) energetické suroviny Nerudní suroviny Patří sem zejména stavební kámen - stavba mostů, silnic a domů. 1
 2. erálů, eventuelně z organických zbytků, zabírající velký prostor a tvořící samostatná geologická tělesa. Hornina může ale také být tvořena i pouhým jediným
 3. erály: Vápenec, mramor, travertin, rula, krevel, hnědel, sádrovec, dolomit (Horniny a
 4. LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič LITOSFÉRA Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlak
 5. erÁly (nerosty) projekt eu penÍze ŠkolÁm operaČnÍ program vzdĚlÁvÁnÍ pro konkurenceschopnost vy_52_inovace_263 vzdĚlÁvacÍ oblast: ČlovĚk

nejznámější nerosty a horniny, které se vyskytují v blízkém okolí, jejich vlastnosti a výskyt, hospodářsky důležité horniny a nerosty půda, její vznik a vlastnosti, využívání a ochrana půd 54.1 Horniny a nerosty Autor: Mgr. Hana Kopčanová 54.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Svět kolem nás Nerosty a horniny jsou všude kolem nás. Patří k neživým přírodninám horniny. Nacházejí se v oblasti svahových sesuvù, vodních tokù, na moøském pobøeží nebo v místech ledovcù. Usazeniny mohou být sypké (nezpevnìné), nebo stmelené (zpevnìné). Jako tmel pùsobí jemný jíl, nebo krystalizace nìkterých minerálù. Úlomkovité usazené horniny

Hlavním zdrojem energie pro děje na zemském povrchu je sluneční záření, spolu s gravitací je příčinou působení vody, ledu, větru i organizmů na nerosty a horniny. Působením vody, ledu, větru, změn teploty a působením organizmů dochází k rozpadu hornin a nerostů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje jejich chemické vlastnosti). Jsou to prvky, oxidy a hydroxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany.

Hornina – Wikipedie

Nerosty a horniny. Autor materiálu: Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová Datum vytvoření: 26.9.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Anotace: Prezentace s pracovním listem. Prezentace slouží jako úvod do učiva o horninách a nerostech v 5.třídě. Lze jí používat i při probírání jednotlivých skupin Mezi minerály (nerosty) patří například křemen, diamant, sádrovec, kalcit, pyrit atd. Horniny jsou složeny z více minerálů a homogenní tedy nejsou - každý druh minerálu v hornině vykazuje jiné vlastnosti. Mezi horniny patří například žula (složená zejména z křemene, živců a slíd) o Nerosty a horniny se rozpadají na menší částice. o Příčiny: změny teploty, mrazové zvětrávání-klima: suchým nebo chladným · 2. CHEMICKÉ. o Dochází ke změnám minerálů (nerostů), kdy hlavními činiteli jsou voda, vzdušný kyslík a oxid uhličitý rozpuštěný ve vod

Hnědá – Wikipedie

Jak vznikají nerosty a horniny - ČGS: Svět geologie

Horniny a nerosty jsou pro děti velmi náročné učivo přírodovědy čtvrté třídy. Čtvrťáci ve Wonderland Academy se s nimi seznamovali zábavnou formou při skupinové práci. Dozvěděli se spoustu nových zajímavých informací E-shop - minerály a drahé kameny, krystaly, nerosty, polodrahokamy, korálky, šperky, přívěsky, náušnice a náramky z minerálů, broušené kameny, drúzy i minerály pro sběratele. Žijte v souladu s přírodou i sami se sebou. Vybírat můžete minerály podle znamení, účelu i nemoci. Projděte si naši nabídku

Ahoj, tato stránka je pěkná a hezky shrnutá, ale úplně ti tu chybí žilné (neptunické) magmatické horniny. Vyvřelé horniny se dělí na: a) HLUBINNÉ (plutonické), b) VÝLEVNÉ (vulkanické), c) ŽILNÉ (neptunické) nerosty (minerály) se sestávají z různých chemických sloučenin, například křemíku, síry, kyslíku, vápníku (prostě celé periodické tabulky prvků) minerál, -u m <l> miner. přírodní anorganická sloučenina (např. křemen, sůl kamenná), zř. i ryzí prvek, nerost Aktuality. Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační.

Zem. ve vesmiru, vznik Zem. a jeji stavba ś mineralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i ś p.dy ś podzemni vody a prameny ś geografi cky vyvoj a sta... více informac test Nerosty . Autor: Krumlová (anonym)... vloženo 23.5.2006. Test vyzkoušen 4113 krát, průměrný výsledek je 50.2%. Kolik máme krystalových soustav? 4. 7. 9. Dva minerály se skládají ze stejného prvku.Jakého? Vyvřelé horniny hlubinné a výlevné. Drahé kameny, minerály, nerosty a další zboží si můžete zakoupit přímo zde v našem eshopu. Veškeré podmínky internetového nákupu u nás naleznete v sekci Obchodní podmínky. Výdejní místo, pro osobní odběr zakoupeného zboží, se nachází v provozovně na ulici Palachova čp.1769/58 ve Žďáře nad Sázavou

Nabízí se otázka, zda bychom přesto nemohli v některých lokalitách objevit horniny či nerosty, jež přečkaly do dnešních dnů v nezměněné podobě z období těsně po vzniku Země před víc než 4,5 miliardy let. Ukazuje se, že i zde platí úsloví kdo hledá, najde a) vyvFelé horniny b) usgzené-bocngn¥ Zula Pískovec kFemen slída zivec Vápenec horniny Mramor HORNINY jsou tvoFeny souborem zrn jednoho nebo více nerostÖ - dèlírne je podle zpösobu vzniku na: a) Y¥yEelé-hQmn¥ b) usgzené-hocngn¥ NEROSTY MINERÁLY HORNINY A - tvoFí povrch naší planety - nacházejí se i na ocean Části zemské kůry, horniny, nerosty Druh učebního materiálu Pro interaktivní tabuli, program SMART Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 9. ročník Datum vytvoření materiálu 10.9.201

Horniny a nerosty - www

Podobné fráze: neziva priroda horniny a nerasty, horniny a nerasty 9 rocnik, nerosty a horniny, horniny a nerosty, horniny a mineraly, atlas horniny a mineraly, atlas mineraly a horniny, horniny a mineraly atlas, wikipedie horniny a nerosty, horniny a nerosty obrazk Usazené horniny = sedimenty; vznikají usazováním různých látek na dně moří, řek, jezer ale i na souši; jsou vrstevnaté; dělíme je na: úlomkovité, organogenní a chemické . Úlomkovité. vznikají přenesením a usazením úlomků hornin; přemisťování: vodou, větrem, ledovcem, gravitací; když se usadí, jsou nejprve. Horniny a nerosty. Základní pojmy: Horniny a nerosty. hodnocení lekce . Objem. Základní pojmy: Objem. hodnocení lekce . Rostliny_znaky života rostlin. Základní pojmy: Rostliny, znaky života rostlin. Horniny - procvičování - vypracovala Mgr. Markéta Šedivá. Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje jejich chemické vlastnosti) horniny.:s - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: horniny.:s. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Prodej sbírkových a dekorativních minerálů, fosílií, šperků s drahými kameny, kamenných lamp, svícnů a dalších originálních výrobků z kamene. Nerosty pro náročné i začínající sběratele. Stálá prodejní výstava. Eshop NEROSTY.CZ Prodej leštěných achátových půlek a plátků. Achát je známý a oblíbený drahý kámen, složený z vrstviček vláknitého křemene, chalcedonu a opálu.Charakteristickým znakem achátů je pestrobarevnost. Většina achátů nabízených na této stránce pochází z Brazílie

Horniny a nerosty se skládají z miliónů částic nazývaných molekuly. Jsou-li molekuly pravidelně uspořádány, je hornina tvrdá a pevná. Horniny tvořené neuspořádanými molekulami jsou měkké a drolivé, například břidlice se dají lehce štěpit Přehled p řeměněných hornin Datum (období) tvorby: 9. 10. 2012 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Vzd ělávací oblast: p řírodopis Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik

Luštěnky Prvouka 3

organogennÍ usazenÉ horniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomáš Sobotka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zemská kůra, nerost, fosílní palivo, člověk a příroda, přírodověda. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Výklad. SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (6. časť) zdroj: Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972, pridané: 20.10.2009 SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (5. časť Horniny - osmisměrka - Základní škola Zdounky Základní ško la Zdounky, okre s K romě ří ž, př í spěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: [email protected] Označení VY_52_INOVACE_17Baj Název vzdělávacího materiálu Horniny - osmisměrka Autor Mgr. Marcela Bajerová Předmět Přírodopis Třída IX Identifikátor materiálu: EU-8-28 P Nerosty Anotace Základní části zemské kůry - horniny a nerosty, rozdělení nerostů na kovové a nekovové, příklady některých nerostů, kovové rudy, ukázky obou druhů nerostů Autor Mgr. Jitka Vavroušková Jazyk Čeština Očekávaný výstu

Patří mezi ně např. uhlí, zemní plyn, nerosty z nichž leze vyrábět kovy, rádioaktivní nerosty, kamenná sůl, vápenec. - čo poukazuje na to, čo som uvádzal už na začiatku, teda nerast označuje minerály, horniny a kaustobiolity (a to som sa doňho pozrel až teraz, keď si ho spomenul). A okrem toho (a to nie som nejaký. Výlevné vyvřelé horniny. Vznikají tuhnutím magmatu na povrchu Země. Tuhnutí probíhá rychle. Protože mají horniny málo času na vznik velkých zrn, vznikají nerosty jemnozrnné až celistvé, například čedič. Čedič se na zemi vyskytuje v největším množství, tvoří například dno oceánů nebo skály, atd Co jsou nerosty a horniny | Nejrychlejší.CZ... nerosty a horniny ?•? wikipedia nerosty a horniny ?•? horniny a nerosty ?•? horniny a nerosty wikipedie ?•? wikipedie horniny a nerosty •Horniny jsou většinou směsi nerostů. Nerosty obsažené v horninách dávají horninám vzhled, fyzikální a chemické vlastnosti. •Nerostům, které horniny tvoří nejčastěji, říkáme horninotvorné. /živec, slída, křemen, amfibol, augit, olivín, kalcit/

Horniny a nerosty wikipedie levně Mobilmania zbož

JAK VZNIKAJÍ MINERÁLY A HORNINY: Krystalizace z magmatu - nerosty:olivín, nejčastěji vyvřelé horniny. Krystalizace (srážení) z roztoků - rudní žíly - křemen, galenit. Přeměna (metamorfóza) - změnou teploty nebo tlaku - slídy. Chemické zvětrávání - působení vody a vzduchu - malachit. Činnost organism SKN54-Horniny a nerosty download report. Transcript SKN54-Horniny a nerosty. Metamorfované (přeměněné) horniny vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemizmu prostředí, kterým jsou horniny v zemské kůře vystaveny. Stavba hornin se přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly Vybrané horniny a nerosty roztřídí do dvou skupin (horniny a nerosty) a poté stanoví hlavní rozdíl mezi nimi. Ten vyznačí v pracovním listu. S horninami a nerosty provedou žáci pokus na zjištění tvrdosti Tři úlomky měsíční horniny prodává na aukci mezinárodní aukční společnost Sotheby's

Horniny a nerosty wikipedie Sleviste

Atlas minerálů pro bakalářské studium geologie. © Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni. VY_32_INOVACE_JR_21. Neživá příroda Nerosty a horniny. Mgr. Jana Reisingerová ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Leden 2012. Planeta Země. Povrch tvoří: oceány pevnin

Wikipedie horniny a nerosty Sleviste

HLUBINNÉ VYVŘELINY- magma neproniká na zemský povrch => plyny a vodní páry z něj neunikají => neobsahuje póry- výstup magmatu je velmi pomalý- tvoří se větší zřetelné krystaly a horniny jsou hrubo nebo středně zrnité- vznikají rozlehlá magmatická tělesa - masivy Žula - granit · světlá, nejrozšířenější hlubinná vyvřelin Příroda ve filozofii [editovat | editovat zdroj]. Přirozenost a příroda (fysis) je jednou z prvních otázek antické filozofie. Samotné řecké slovo fysis lze nalézt již v Homérově Odysseie a znamená nespoutanou a divokou přírodu, v češtině má slovo příroda původ ve slově přirodit, tedy všeho živého.. Rozdělení přírody [editovat | editovat zdroj

2) Vyvřelé horniny dělíme podle hloubky vzniku do dvou velkých skupin: a) b) 3) Nejrozšířenější hlubinnou vyvřelinou s kvádrovitou odlučností je: a) čedič. b) žula c) gabro . 4) Přiřaď sobě odpovídající názvy: 1) žula a) fonolit . 2) čedič b) granit . 3) znělec c) bazalt . 5) Vypiš horniny vyvřelé hlubinné Horniny a nerosty Málotřídní škola - malotridka. U seřazených dvojic si společně přečtou popis horniny či nerostu a zároveň je vyhledají v připravené kolekci. Srovnané dvojice nalepí na arch papíru. Vybrané horniny a nerosty roztřídí do dvou skupin (horniny a nerosty) a poté stanoví hlavní rozdíl mezi nimi Název materiálu: Horniny p řeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvo řen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je ur čen pro ro čník: 9 Nerosty a horniny - řešení 1. Povrch naší planety Země tvoří horniny a nerosty. Nalezneme je všude, i na dně moří a oceánů. Na pevnině jsou nejvíce vidět ve vysoinách, protože v nížinách jsou zasypané půdou. 2. Horniny se skládají z nerostů (minerálů). ŽULA (hornina) KŘEMEN (nerost) ŽIVEC (nerost) SLÍDA (nerost) 3

 • Humanic katalog.
 • Death becomes her.
 • Povleceni hvezdy.
 • Marinovaný králík.
 • Bungalovy na klíč do 1 milionu.
 • Cepovany guinness.
 • Severní polární pás.
 • Liam payne karaoke.
 • Čsob pojišťovna hlášení pojistné události.
 • Reishi mrl diskuze.
 • Android email app.
 • Pohřební písně noty.
 • Kabelová spojka 4x16.
 • Písnička podzimní zahrádka.
 • Aeg 8dee48sc.
 • Mudr. ladislav terich.
 • Nejvyšší pohoří evropy.
 • Nafta bod tuhnutí.
 • Leifheit twist system new úklidová sada 52014.
 • Vzpírání brno.
 • Prodlužovací pásek na podprsenku.
 • Novorozenec se poti na zadech.
 • Centrálny depozitár cenných papierov zrušenie účtu.
 • Kojenecká voda nartes.
 • Thunovský palác nerudova ulice.
 • Blíženec povolání.
 • Zdurena uzlina v podpazi.
 • Lasagne s mletym masem.
 • Kontrola provozuschopnosti eps.
 • Běžecké závody výsledky.
 • Denisa bílá nehoda.
 • Css background image bottom.
 • Tři bratři kniha.
 • Po labi do hamburku.
 • Soudy referát.
 • Suburbanizace význam.
 • Myčka nádobí na stůl.
 • Včelařská literatura.
 • Dreamworks animation filmy.
 • Princ a já 2: královská svatba.
 • Diclofenac duo volně prodejný.