Home

Švp zš výchova ke zdraví

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŽI - RA - FA (Život - Radost -Fantazie) 10. Identifikační údaje. Identifikační údaj Obsahem projektu je zabezpečení komplexního pojetí vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, který vychází ze ŠVP a naplňuje jej. Jeho uskutečnění bylo důležité pro zkvalitnění životního stylu a rozvoj pozitivního sociálního chování nejen ve škole, ale i v rodinách žáků a jejich prostřednictvím v celé komunitě ŠVP ZŠ Březnice E- výuka 2020-2021 Návody a časté dotazy k E-výuce NOVÉ!! Fotogalerie Archiv Informace o základním vzdělávání Tým ZŠ. Školní redakce Výchova ke zdraví. Publikováno: 24.9.2020 Autor(ka): Miroslav Bělk Výchova ke zdraví v podmínkách školy Healthy Way of Life Education in School Conditions Praha 2015 Vedoucí práce: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Pod kování Děkuji vedoucí své diplomové práce PhDr. Charakteristika ŠVP ZŠ T. G. Masaryka.....41 4.3.2. Uební plány předmětů a zastoupení témat výchovy ke zdraví a zdravému.

ŠVP ke stažení . Identifikační údaje Výtvarná výchova; Clověk a zdraví Tělesná výchova; kol. učitelů ZŠ Studánka. Office 365 Přihlášení do Office 365 Změna školního hesla Aktuálně V současné chvíli nejsou žádné chystané události. Práce pro žáky 5.5.2 VÝCHOVA K OBANSTVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou školy využít dostupnou metodickou podporu. STÁTN Výchova ke zdraví pro 8. - 9. ročník VP 31. Volba povolání I. 31_01_VZ_FI (flipchart, 3.09 MB) Volba povolání II. 30_02_VZ_FI (flipchart, 1.50 MB) Střední školy v Opavě a okolí 30_03_VZ_FI (flipchart, 425.59 kB) Člověk ve zdraví a nemoci 30_04_VZ_FI (flipchart, 471.03 kB) Sexuální výchova, mýty, slovníček 30_05_VZ_FI. 5.12 Výchova k občanství 5.13 Výtvarná výchova 5.14 Hudební výchova 5.15 Tělesná výchova 5.16 Výchova ke zdraví 5.17 Praktické činnosti 5.18 Volitelné předměty 6. Hodnocení žáků a sebehodnocení školy 7. Přílohy k ŠVP 8. Dodatky k ŠVP ŠVP ZŠ Březnice E- výuka 2020-2021 Návody a časté dotazy k E-výuce NOVÉ!! Fotogalerie Archiv Informace o základním vzdělávání Tým ZŠ. Školní redakce Výchova ke zdraví. Učební osnovy - úvod.

Školní vzdělávací program - ZŠ Novolíšeňsk

 1. Výchova ke zdraví v pedagogické praxi O projektu Pojmy Podpora zdraví v ČR Zdravá škola Informace pro rodiče Informace pro pedagogy Odkazy Vaše dotazy a ohlasy Kontakt Info. Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele. Výchova k nekuřáctví ZŠ. Prevence VDT a zdravotní TV
 2. ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2016/2017 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného12, okres Nymburk Kap. 5.8 - TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 T LESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HR
 3. Výchova ke zdraví - 7. ročník verze 1.9.2016 Příloha č. 25 strana 3 z 6 Výchova ke zdraví - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programec
 4. Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 3.10.2018 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT. Výchova ke zdraví: Výchova k občanství.
 5. Výchova ke zdraví se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora VERZE 09/2015 K ověření získaných znalostí našich žáků využíváme různé formy hodnocení - písemného, ústního nebo testu..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Letovice 6 Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, zeměpis Vyučovací předmět:Výchova ke zdraví 6. ročník Pomáháme dětem vkročit do života - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora VERZE 09/2013 Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy práce (není závazné Základní škola Přerov, Želatovská 8. 04.09.2020. Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ZŠ Felberova Svitav

 1. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1.9.2016. Charakteristika školy. Anglický jazyk. Charakteristika Anglický jazyk I. stupeň 8.ročník Výchova ke zdraví; Výtvarná výchova. 1.stupeň Charakteristika Výtvarná výchova 1.stupeň.
 2. Podpora zdraví v projektech ESF. Článek obecně informuje o projektech podpořených z prostředků ESF v období let 2007-2013, které byly zaměřeny na podporu zdraví (pohybové aktivity, zdravý životní styl) a hovoří podrobněji o jednom z nich, jehož výsledk
 3. ZŠ Lipůvka Přihlásit se . Aktuality O škole Lidé ve škole ŠVP ZV Kalimantan v platnosti od 1. září 2012 . Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Výchova ke zdraví 5.2.7.2. Tělesná výchova 5.2.7.3. Sportovní hry (volitelný předmět) 5.2.8. Vzdělávací oblast Člověk a svět prác

Základní škola Březnice Výchova ke zdraví

Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách škol

 1. (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj schopností každého žáka tak, aby se choval odpovědně ke svému zdraví (duševnímu i fyzickému) i k zdraví druhých
 2. Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na zš v Plzni - etapa II. Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na zš v Plzni - etapa III. ŠVP naší školy vychází z nutností souvisejících se změnami životního stylu 21.století Výchova ke zdraví a etická výchova
 3. Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP. Zdraví již není výsostnou doménou lékařů. Výchova ke zdraví není jen pouhým vzdělávacím oborem, ale i přirozenou součástí života školy. Mimo charakteristicky a cílového zaměření vzdělávacího oboru, doporučenýc
 4. Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. ŠVP - Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Komunikace a chování ke druhým Důstojnost a identita lidské osoby Šikana, chování ve škole a mimo školu a sociální zaujmout negati
 5. Výchova ke zdraví. Menu. Aktuality Výchova ke zdraví v pedagogické praxi O projektu Pojmy pro ZŠ 2. Prevence šikany. Sexuální výchova II. Exkurze a workshopy pro ŠPZ. která konkrétní témata sexuální výchovy zařadit do RVP a ŠVP, seznámí se s praktickými ukázkami a tipy pro výuku v různém věkovém období.

Výchova ke zdraví 6. ročník péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne zdravá výživa 7. ročník zdravá výživa 8. ročník zdravá výživa 9. ročník Zdravá výživa Tělesná výchova 3. ročník zdravotně zaměřené činnosti turistika a pobyt v přírodě 6. ročník čínnosti ovlivňující úroveň pohybových dovednost Výchova ke zdraví. Stupeň vzdělání Vybrat. Předškolní (0) 1. stupeň ZŠ (285) 2. stupeň ZŠ (267) Střední škola (212) Témata předmětu Vybrat. Atletika (3) Fyzický vývoj a zdraví. Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace. Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice příspěvková organizace Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice Email: info@zsstepankovice.c Hudební výchova 9. ročník; Charakteristika předmětu; VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 6. - 9. ročník, charakteristika předmětu; ŠVP - Školní družina ŠVP - Přípravná třída. Dodatek 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu - úprava učiva. Dodatek 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu - integrac

Etická výchova je nedílnou souástí výchovn vzdlávacího procesu ve škole, ale zároveň by mla být souástí života celé školy. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova je nedílnou souástí výchovy ke zdraví na školách, je etika i její souástí Výchova k občanství a zdraví VOZ 9. třídy VOZ 8. třídy VOZ 7. třídy VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU - Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice. RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1..

Učitelé | Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510

ZŠ Pardubice - Studánka Školní vzdělávací progra

ŠVP - ZŠ Slovan KROMĚŘÍŽ 5.8 Člověk a zdraví 466 5.8.1 Výchova ke zdraví 467 5.8.2 Tělesná výchova 493 5.9 Člověk a svět práce 532 5.9.1 Pracovní výchova 534 5.10 Doplňující vzdělávací obory 570 5.10.1 Etická výchova 571 5.11 Volitelné předměty 57 ŠVP - Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. ŠVP - Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ŠVP - Průřezová témata. ŠVP - Učební plán 1. stupeň Výchova ke zdraví 6. - 9. ročník. ČLOVĚK A UMĚNÍ. Anotace; Kapitola se zabývá možnostmi slovního hodnocení v základním vzdělávání, konkrétně ve Výchově ke zdraví. Výchova ke zdraví je nově koncipovaný předmět, který je nutné a žádoucí díky Rámcovému vzdělávacímu programu , základního vzdělávání (RVP ZV), zavádět do školních vzdělávacích programů (ŠVP) a následně žáky z předmětu hodnotit

91 Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti PODNĚTY PRO REALIZACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Leona MUŽÍKOVÁ Abstrakt: Příspěvek shrnuje výsledky dílčího projektu výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Dílčí projekt je orientován na výchovu ke zdraví na základních školách Výchova ke zdraví - poruchy příjmu potravy ZDRAVÉ ZUBY - celoplošný, preventivní výukový program péče o zubní zdraví pro 1.stupeň základních škol Nahor Základní škola Dyjákovice Dyjákovice 234 Dyjákovice 671 26. Telefon (sekretariát): (+420) 515 275 303 E-mail: skola@zsdyjakovice.cz další kontakty | mapa stráne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠVP pro ZŠ Sokolnice 2 4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV1.2Údaje ŠVP:ŠVP proo školeZŠ Sokolnice 2 NÁZEV ŠKOLY:Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY:Masarykova 20, Sokolnice, 66452 JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Zita Butalová KONTAKT:e-mail: zs.sokolnice@seznam.cz, web: www.zssokolnice.c Je důležité posilovat a chránit svoji nervovou soustavu. Pokud je člověk duševně v nepohodě, může to ovlivnit i jeho tělesné zdraví. Sebepoznání: Napište pod sebe jednotlivá písmena svého křestního jména. Ke každému písmenu napiš vlevo jakékoliv kladné a vpravo záporné vlastnosti začínající na uvedené písmeno

 1. Výchova ke zdraví. Stupeň vzdělání Vybrat. Předškolní (0) 1. stupeň ZŠ (285) 2. stupeň ZŠ (267) Střední škola (212) Témata předmětu Vybrat. Atletika (5) Fyzický vývoj a zdraví.
 2. Rodinná výchova; Výchova ke zdraví a ŠVP-metodická příručka; ZOBRAZIT MENU. Náhradní plnění UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY - AKCE - Učebnice ZŠ.
 3. Výchova ke zdraví. Vložte svůj text... Vytvořeno službou Webnode. Vytvořte si webové stránky zdarma

ŠVP ZŠ. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 7. ročník. Výchova ke zdraví 9. ročník. Základní škola. Aktuálně ze ZŠ. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví usiluje o naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP ZV. Výuka Výchovy ke zdraví navazuje na znalosti a dovednosti získané na 1.stupni ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět Popis Výchova ke zdraví a ŠVP pro 6.-9. ročník ZŠ Příručka reaguje na změny související s kurikulární reformou. Pomáhá učitelům orientovat se v RVP ZV a usnadňuje jim splnění úkolů, které souvisejí s tvorbou ŠVP

6. - 9. ročník ZŠ Štěpánkovic

 1. 7. třída > Výchova ke zdraví. Pro zobrazení obsahu je třeba zadat heslo
 2. Školy s ŠVP pracují, když musí, když jsou změny povinné. Jinak to není materiál, který by kohokoli zajímal. Řada škol své ŠVP za těch osm (nebo kolik) let vůbec neupravovala (krom těch povinných změn). Na řadě škol ŠVP vůbec neodpovídá realitě, tomu, co škola učí
 3. Předmět Výchova ke zdraví je v tomto období věnován obrovskému tematickému celku - Zneužívání návykových látek. Žáci 7. A a 7. B vytvořili křížovky, pomocí nichž se poté seznamovali s vlivem toxických látek, které obsahuje cigaretový kouř, na lidský organismus

ZŠ Sirotkova » Školní vzdělávací progra

Výchova a vzdělání ŠVP Radostná škola Základní škola Troskotovice. Vyučující se budou řídit osnovami s příslušnými metodickými pokyny ,budou dodržovat rámcový program a využívat moderních metod a forem vyučování. Vztahy mezi žáky MŠ a ZŠ . Vztahy ke starším lidem Výchova ke zdraví se dá dětem objasňovat i velice zajímavým způsobem, v němž mohou pochopit i psychologické dopady na duševní i fyzické zdraví. Víme, že ze všeho nejdůležitější jsou vztahy, a to má co dočinění se znalostí sebe sama a světa ve kterém žijeme ZŠ a MŠ Sázava. Menu. EU Peníze školám. DUM - Přehled materiálů Výchova ke zdraví. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User Mgr. Dana Nováková. 6. třída > Výchova ke zdraví. Pro zobrazení obsahu je třeba zadat heslo

Vážení žáci, vážení rodiče (v tomto případě prosím informace Vašim dětem), v příloze naleznete sérii 4 úkolů, které musíte na známku vypracovat do předmětu Výchova ke zdraví v 8. třídě - 1. pololetí. Úkoly jsou určeny pro žáky 8.B - těm, kteří jsou uvolňování na hokejový trénink. Úkoly prosím vypracovat do 2.12.2016 Škola Nad Vodovodem je umístěna v klidné části pražských Malešic, přitom má výbornou dopravní dostupnost. Škola Nad Vodovodem je devítiletou ZŠ s ekologickým zaměřením, účastní se projektu Ekoškola ŠVP pro ZV Klí č k dalšímu vzd ělávání i k životu Oddíl V. U čební osnovy, kapitola V. 8.1 Výchova ke zdraví Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, 2. kv ětna 500, okres Nový Ji čín 1/8 V.8 Člov ěk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupe ň V.8.1. II. 1 Charakteristika p ředm ět 6.13.1 Charakteristika předmětu Hudební výchova 41 6.13.2 Charakteristika předmětu Výtvarná výchova 42 6.14 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ 44 6.14.1 Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví 44 6.14.2 Charakteristika předmětu Tělesná výchova 4

Základní škola Březnice Učební osnovy předmět

3.4 Organizační formy výuky výchovy ke zdraví 37 3.5 Volba výukových metod ve výchově ke zdraví 41 3.6 Hodnocení ve výchově ke zdraví 47 4 Postup při rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do školního vzdělávacího programu (ŠVP) 4 * Kdo by chtěl nahlédnout do úkolu z minulého týdne >> viz soubor ke stažení výše STŘEDA 22 .4. 2020 (Mgr. BcA. Dita Valerianová) TÉMA: Člověk a zdraví Adresa Základní škola a Základní umělecká škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizac Výtvarná výchova 2 1 2 1 6 Výchova ke zdraví 1 1 1 - 3 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 Pracovní činnosti 1 1 1 3 Volitelné předměty - - - - 0 Počet hodin týdně 29 29 32 32 122 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Časová dotac

Moodle ZŠ Jílovská Výchova k občanství. Výchova ke zdraví. Vzd 8.B - učitelka L. Fusková. • dopravní výchova • výchova ke zdraví • plavecké výcviky • škola v přírodě 6) ostatní projekty, tematické dny, akce (ZŠ Rohle) 12 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Hlavním zaměřením školy je připravit své žáky ke studiu na dalším stupni škol, a to po stránc Výchova ke zdraví Milí žáci, protože distanční výuka pokračuje, musíme tímto způsobem začít pracovat i ve Výchově ke zdraví. Budu Vám postupně posílat texty k přečtení , pokyny, co si máte zapsat do školního sešitu a také úkoly, které vypracujete do školního sešitu a pošlete ofocené na francova@zsstankova.e Výchova ke zdraví Příspěvky. Vz 6.B 19. - 23. 10. 2020. 16. 10. 2020 Celý příspěvek | Rubrika: Výchova ke zdraví

Základní škola Branky

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7 Očekávané výstupy - respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů . - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska zodpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví Výchova ke zdraví ZŠ Mikoláše Alše B) 3 Charakteristika výuky Formy realizace: Tento předmět byl zaveden na základě výchovně vzdělávacích záměrů a materiálních podmínek naší školy. Časová dotace: Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně. Průřezová. Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování v 1 ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, projekt Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2. stupeň ZŠ speciáln 5.6.1 Výchova ke zdraví 166 5.6.2 Tělesná výchova 171 5.7 Člověk a svět práce 197 Hlavním úkolem našeho ŠVP je směřování ke splnění cílů základního vzdělávání, které jsou dané v RVP ZŠ, a k osvojení klíčových kompetencí. Snahou je získání dobrého všeobecného základu, který bude moci žák využít př

Výchova ke zdraví

5.8 Člověk a zdraví 257 5.8.1 Výchova ke zdraví 258 5.8.2 Tělesná výchova 267 5.9 Člověk a svět práce 294 5.9.1 Člověk a svět práce 295 6 Projekty 319 7 Evaluace vzdělávacího programu 320. Název ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Liptál 2015 - 201 Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy. článe Výchova ke zdraví. autor: Mgr.Dubcová Hana. ICT2_1 41 bezpečné chování.docx (785333) ICT2_1 42 Bydlení - provoz v bytě.pptx (1430436) ICT2_1 43 hospodaření rodiny.pptx (322132 Švp pro zš pracovní výchova Prace.cz - volná pracovní místa, aktuální nabídka práce v ČR.. Prace.cz je místo, kde máte největší šanci najít poctivou práci a pomocnou ruku ve složité pracovní situaci Predmet: Informatická výchova Ročník: 4. ročník ZŠ Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit Multimediálny disk s výučbovým softvérom - samostatne.

ZŠ Bulharsk

Výchova ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ speciální Člověk ve společnosti Péče o občana Poznatky o společnosti Fyzika - 9.ročník Fyzika pro 2.stupeň ZŠ speciální Chemie - 9.ročník Chemie pro 2.stupeň ZŠ speciální Německý jazyk - 7.ročník - učební texty Německý jazyk - 7.ročník - pracovní listy Prvouka. ZŠ i SŠ. Obsah přednášek je tematicky zaměřen především na otázky antropogenních změn koloběhů makrobiogenních prvků s následnými vlivy na zdravotní stav člověka. Klíčová slova: ekologicko-environmentální vzd ělávání, výchova a osv ěta, výcho-va ke zdraví, TUR - (trvale) udržitelný rozvoj 1. Úvo

Výchova ke zdraví - Základní škola Želatovská, Přero

3. Zvýšit požadavky v matematice na žáky 1. stupně ZŠ (učivo o . zlomcích a desetinných číslech). Podrobněji o nejdůležitějších změnách . 1. Požadavky ministerstev a Úřadu vlády (Doplnění učiva do vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova) Finanční. Uitelství pro ZŠ: výchova ke zdraví - geografie (2011-2013) Vedoucí práce: PhDr. Alexandra Aišmanová Plzeň, duben 2013 . Prohlašuji, že jsem předloženou závěreþnou práci vypracovala samostatně s použitím zdrojů informací a literárních pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu literatury Název dokumentu ŠVP ZŠ Měřín Název školy Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková Telefon 566 544 169 E-mail reditel@zsmerin.cz Web www.zsmerin.cz IČO 4889528 ŠVP (výchova ke zdraví součást výuky, ale i skrytého kurikula) TC Člověk a jeho zdraví 1/5 učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání, minimální časová dotace je 12 hodin (2+2+2+3+3.

Všechny informace o produktu Výchova ke zdraví a ŠVP pro 6.-9. ročník ZŠ - Metodická příručka - Marádová Eva, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Výchova ke zdraví a ŠVP pro 6.-9. ročník ZŠ - Metodická příručka - Marádová Eva Ročník a typ školy 8. - 9. ročník ZŠ praktické ŠVP Učíme se pro život, č.j. 580/07, RVP pro ZV, příloha pro LMP Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Vyučovací předmět Tělesná výchova Téma (klíčová slova) Šikana, oběť, agresor, Linka bezpečí Výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu prolíná všemi součástmi školy hlavní oblasti realizace. výchovně - vzdělávací proces materiální zabezpečení školy zdravý životní styl vztahy s vnějším okolím 1/ výchovně - vzdělávací proces. tvorba ŠVP, dva pracovní týmy - podle vzdělávacího program

 • Metal shop brno josefská.
 • Prodam hledacku kovu.
 • Robin himym actress.
 • Matice rotace kolem osy y.
 • Průběh půstu.
 • Pískování cena m2.
 • Druhy drog a jejich účinky.
 • Kajak na ryby.
 • Ústní zkouška z angličtiny popis obrázku.
 • Costa smeralda invia.
 • Bastard.
 • Druhy slohu.
 • Air bank poplatky.
 • Indukční sporák šíře 50 cm.
 • Koláčky pro diabetiky.
 • Kam darovat obleceni pro miminka.
 • Cena zlata dubai.
 • Okna pramos recenze.
 • Posilovna praha 11.
 • Ombre olomouc.
 • Smlouva mezi zivnostniky.
 • Vecerni saty.
 • Vega tour prace.
 • Bruno mars versace on the floor text.
 • Barevné počítání pro druháky.
 • Vw golf 4 gti r32.
 • Game of thrones s07e07 download.
 • Oxygenoterapie ostrava.
 • Bmw e92 coupe.
 • Kam odlétají vrány.
 • Samuel charakteristika mena.
 • Měrné teplo vodní páry.
 • Dětské dorty fotogalerie.
 • Cibulák bohemia inglazed.
 • Klasické české pohádky seznam.
 • Česká nížina.
 • Náramek pro děti se jménem.
 • Itunes app.
 • Topologie domácí sítě.
 • Nintendo 2ds xl games.
 • Hudba offline zdarma.