Home

Poměry vedlejších vět

Druhy vedlejších vět | jkceskyjazyk

TYPY vedlejších vět v tabulce - už v nich neuděláte chybu

Příklady vedlejších vět. Pro lepší představu uvádíme příklady vedlejších vět. Ivana řekla, že k nám nepřijde. VV → VV předmětná Kdo nám nerozuměl, VV může se znovu zeptat. → VV podmětná Všude, kde se zpívá a tančí, VV je veselo. → VV příslovečná místn Druhy vedlejších vět Vedlejší věty nahrazují větné členy, proto druhy vedlejších vět odpovídají druhům větných členů a stejně se také na ně můžeme ptát. Při určování druhu vedlejší věty se musíme ptát celou větou hlavní a odpovědět celou větou vedlejší

Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov Druhy vedlejších vět. Vedlejší věta nahrazuje některý z větných členů a podle toho rozlišujeme vedlejší věty: podmětné: Kdo vydrží, bude obdarován.; přísudkové, též sponové (nahrazují sponu přísudku): Nejsem ten, za koho mě máte.; předmětné: Odpověděl, že mu na tom nezáleží.; přívlastkové: Srazil se s mužem, který kouřil dýmku Souřadné souvětí je spojení alespoň dvou hlavních vět, případně i dalších vět vedlejších. Hlavní věty spolu souvisejí obsahem, ale mluvnicky jsou samostatnými celky. Jejich významový poměr může být různý a je vyjádřen souřadícími spojkami. Bývají však také bez spojovacích výrazů. V grafickém rozboru jsou hlavní věty na stejné úrovni

• Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka • Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk. Posunout na obsah. home » vety hlavni vedlejsi vetny rozbor cesky jazyk » druhy vet vedlejsich Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky Druhy vedlejších vět. Vedlejší věty se mohou vázat: souřadně s jinou vedlejší větou, podřadně na hlavní větu, podřadně na jinou vedlejší větu. Vedlejší věty se rozlišují podle toho, jaký větný člen vyjadřují (zastupují). Některé věty mohou být víceznačné, tj. lze je vykládat různými způsoby. Významové poměry mezi hlavními větami Slučovací. Věty jsou obsahově rovnocenné. spojky nejčastěji a, i, ani, nebo, příslovcetaké, pak, potom; věty existují i beze spojky (Šel domů, cestou si pískal.)Pozor Souřadné spojení vět je spojení vět mluvnicky na sobě nezávislých, které však spolu obsahem souvisí (Pouliční ruch utichl a nad město se pomalu vznášela noc.) Souřadné poměry: slučovací - věty jsou si významově rovnocenn Spojky představují druh neohebných, neplnovýznamových slov, která slouží ke spojování vět i částí vět (větných členů). Spojky nemají větněčlenskou platnost, což znamená, že nejsou ve větě větným členem, ale vyjadřují vzájemný vztah mezi větnými členy, tedy jejich mluvnický a obsahově-významový poměr

Pomnožná, hromadná, látková | skolaposkole

Poměry mezi dvěma větami určí, jaká je ta druhá. Ach ty kouzelné poměry (nesnáším je). Stejně ale taky dost pomáhají při určování vět. Poměry mají takovou schopnost, že dvě věty, které odděluje, jsou stejné. Např: Nevadilo, že udělal chybu, ale že se neomluvil Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH. Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám. Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV) Druhy vedlejších vět: Žák vyjmenuje druhy vedlejších vět, rozlišuje věty podmětné a předmětné, odlišuje věty přísudkové od jiných vět, vyhledává vedlejší věty a určuje jejich druhy, nahrazuje větné členy větami vedlejšími. Žák vyjmenuje poměry mezi větami hlavními, uvede charakteristické spojky.

Druhy vedlejších vět skolaposkole

Poměry vedlejších vět (2

POMĚRY VĚT HLAVNÍCH - SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ Začínáme si povídat o souvětí souřadném. Vy znáte souvětí podřadné. To má jen jednu větu hlavní a k tomu 2 a více vět vedlejších. Druhy vět vedlejších znáte, umíte se na ně ptát a podle otázek určit druh věty vedlejší Druhy vět vedlejších - CVIČENÍ 1. Martin je muž, který si za svými slovy stojí. 2. Dcera mi koupila kazetu, na které jsou velmi hezké písničky. 3. Stromy se zazelenaly, protože zapršelo. 4. Budeme přemýšlet, jaké akce můžeme letos ještě připravit. 5. Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán. 6. Učitel pozoroval.

Vedlejší věta - Wikipedi

Poměry mezi hlavními větami Čeština ø 63.6% / 28997 × vyzkoušeno; Významové vztahy mezi hlavními větami Čeština ø 63.6% / 14690 × vyzkoušeno; Druhy vedlejších vět(2.) Čeština ø 65.2% / 829 × vyzkoušeno; Vedlejší věty Čeština ø 67.9% / 51778 × vyzkoušeno; Český jazyk - čárky ve větě a vztahy mezi větami. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ - tvořeno nejméně dvěmi hlavními větami (spojené spojkami souřadícími nebo beze spojek čárkou), jejichž členy může (ale nemusí) rozvíjet jedna nebo více vět vedlejších. poměry vět hlavních: - slučovací (+) - stupňovací ( ) - odporovací (´) - vylučovací (~) - důsledkové (→

Poměry mezi hlavními větami skolaposkole

Spojení vedlejších vět: Neustále se objevují žebříčky, které hodnotí, jak jsme žili a jakých výsledků jsme dosáhli. Ministr uvedl, že reformy byly zavedeny do praxe a že se od nich očekává výrazné zlepšení státních financí. Přála si, aby se o ní psalo a aby byla slavná. Jiné významové poměry Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či. Čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, či, pokud jde o spojení vět hlavních či vět vedlejších ve slučovacím poměru.Jsou‑li však věty spojeny v jiném poměru než prostě slučovacím, oddělujeme je čárkou Větné členy jsou nejmenší větnou jednotkou. Obvykle se s nimi dá ve větě posouvat. Větným členem je každé plnovýznamové slovo ve větě. Větný člen může být rozvíjen i dalšími větnými členy

Druhy vedlejších vět - tabulk

Věta (lingvistika) - Wikipedi

souvětí souřadné - obsahuje nejméně dvě věty hlavní, na počtu vět vedlejších nezávisí. souvětí podřadné - obsahuje pouze jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejších. Poměry mezi větami souřadně spojenými, tzn. mezi větou hlavní a hlavní nebo mezi větou vedlejší a vedlejš Významové poměry vět hlavních: Důležité učivo pro žáky 8. tříd. Poměry mezi větami hlavními můžeme odvodit z kontextu, pro méně zdatné přinášíme přehled základních spojek typických pro jednotlivé poměry. Druhy vedlejších vět: Tento příspěvek nabízí přehledný návod, jak jednoduše určovat druhy. Nejprve si zopakujte, co jsme se už učili: druhy vedlejších vět a významové poměry. Zatím jsme procvičovali jen významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy, ale nebojte se - mezi souřadně spojenými vedlejšími větami určujeme stejné poměry Poměry hlavních vět a druhy vedlejších vět Čeština. Určete poměr mezi větami hlavními a druh vedlejších vět v pořadí, jak následují. Sice se dostavil, ale neřekl ani slovo o tom, co se stalo. - ,.

17) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, určení počtu vět v souvětí 17.1 Počet vět v souvětí, určení Vh, Vv, poměry mezi Vh - pracovní list s řešením 18) Vedlejší věty, druhy vedlejších vět 19) Druhy vedlejších vět - pracovní list s řešení Druhy vedlejších vět. Vedlejší věta podmětná. Vedlejší věta přísudková. Vedlejší věta předmětná. Vedlejší věta přívlastková. Vedlejší věta doplňková. Vedlejší věta příslovečná místní. Vedlejší věta příslovečná časová. Vedlejší věta příslovečná způsobová. Vedlejší věta příslovečná. Souvětí podřadné spojení jedné věty hlavní (řídící) s libovolným počtem vedlejších vět; závislá věta závisí na řídící jako její větný člen; její druh zjišťujeme stejnými otázkami, kterými se ptáme na větné členy; druhy vedlejších vět: podmětná předmětná příslovečné přívlastková. Určování druhu vedlejších vět 10 Český jazyk Určování vět vedlejších 10 Český jazyk Počátky opravného hnutí v církvi 10 dějepis Značky prvků 1 12 chemie. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie; Český jazyk; Dějepis; Film; Hudba; Chemie; Literatura; Matematika; Němčina; PC hry; Sport

PRAVIDLA - Významové poměry mezi větami hlavním

 1. a) nakresli graf souvětí, urči druhy vedlejších vět, poměry souřadně spojených vět a druh souvětí: b) urči (číslicemi) slovní druhy c) napiš 5. pád čísla jednotného podstatného jména odvážlivci: d) jak bylo utvořeno přídavné jméno husí (napiš slovo základové a pojmenuj slovotvorný prostředek)
 2. V následujících souvětích určujte věty hlavní, vedlejší , druh a závislost vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními. Pošlete ke kontrole. Pan Jonáš zavřel vrátka, pustil psa. Kalafuna nasadil housličky a přejel smyčcem po strunách
 3. c) Určete druhy vedlejších vět a významové poměry mezi hlavními větami. 6. a) Najděte stylistické chyby a věty opravte: - To bylo před čtyřmi lety zpátky, když jsem začínal. - To je zpěvák, který se mi z těch zábavných pořadů nejvíce líbil. - Ve vákuu byl vydýchaný vzduch. - Každý mluvil stejnou řečí
 4. Poznáte rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou, naučíte se rozlišovat druhy vedlejších vět a určovat významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními, ale také vedlejšími stejného druhu, případně mezi členy několikanásobného větného členu
 5. Oblast zabývající se skládáním dvou a více vět do větných celků je velmi rozsáhlá a já zde (nebojte se) nemíním rozebírat ani souvětí souřadné, ani souvětí podřadné, ani druhy hlavních vět a poměry mezi nimi, ani druhy vedlejších vět apod. Mám na mysli jeden konkrétní příklad, který se neustále opakuje
 6. poměry mezi větami hlavními pomĚry mezi vĚtami hlavnÍmi (sluČovacÍ, stupŇovacÍ) pomĚry mezi vĚtami hlavnÍmi (vyluČovacÍ, odporovacÍ) pomĚry mezi vĚtami hlavnÍmi (dŮsledkovÝ, pŘÍČinnÝ) souvětí podřadné souvÉtÍ podŘadnÉ; druhy vedlejŠÍch vĚt; druhy vedlejŠÍch vĚt - opakovÁn

Vítejte v sekci rozborů vět jednoduchých a souvětí. Vzhledem k náročnosti učiva syntaxe je pro Vás připravena řada generovatelných testů na procvičení druhů vedlejších vět, větných členů i poměrů mezi větami hlavními. Přejeme hodně štěstí a vytrvalosti při jejich vyplňování Poměry mezi větami hlavními - 1. 1. Dřevo se rozřeže a poskládá do metrů. 2. Maminka odešla do práce, ale Věrka zůstala sama doma. 3. Zajíček chtěl utéci, ale Toník byl rychlejší. 4. Louka byla jako stříbrná a na každé. Poznáte rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou, naučíte se rozlišovat druhy vedlejších vět a určovat významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními, ale také vedlejšími stejného druhu, případně mezi členy několikanásobného větného členu. Pochopíte rozdíl mezi souvětím podřadným a. 8. VY_32_INOVACE_1_15.pdf (218,2 kB) VY_32_INOVACE_1/16 : Opakovací test - velká písmena, poměry vět vedlejších, souvětí: 8. VY_32_INOVACE_1_16.pdf (216,7 kB

Souřadné spojení vět - Gramatika - Referáty Odmaturu

ČJ - mluvnice: 11. března: Procvičování větných členů a vedlejších vět: pravopisne.cz -> větné rozbory -> skladba vět-> větné členy (všechny kategorie, hlavně souhrnné testy prostřednictvím kvízu/testu). pravopisne.cz -> větné rozbory -> skladba vět-> věta a souvětí (určování druhů VV / obtížnost: 8. třída - kvíz/test Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Problematické druhy vedlejších vět s vysvětlením a příklady pro pochopení. otevřít. Významové poměry vět hlavních Důležité učivo pro žáky 8. tříd. Poměry mezi větami hlavními můžeme odvodit z kontextu, pro méně zdatné přinášíme přehled základních spojek typických pro jednotlivé poměry. otevřít. Druhy. - poměry, druhy vedlejších vět písemně - např. do škol. sešitu nebo na papír str. 65/ cv. 9 a) - pouze vyhledejte VV a určete jejich druh a poměr stačí pouze ústně Řešení všech úkolů bude zveřejněno prostřednictvím naší internetové výuky i na webových stánkách školy OPAKOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH VĚT (viz materiál níže), SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ, POMĚRY UČEBNICE STRANA 82 - 86 PŘEPIŠ DO SEŠITU NEBO HEZKY PŘILEP SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ vzniká spojením alespoň dvou vět hlavních věty jsou mluvnicky rovnocenné obsahově spolu souvis

Spojk

Věty hlavní a vedlejší - ČJ - Věty hlavní/vedlejší - Wattpa

 1. Poměry hlavních vět: Začátečník / A1-A2: Určete poměr mezi hlavními větami (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový). Poměry hlavních vět: Mírně pokročilý / B1-B2: Určete poměr mezi hlavními větami. Poměry hlavních vět a druhy vedlejších vět: Pokročilý / C1-C
 2. Stavba věty a souvětí. Větný ekvivalent. Druhy vedlejších vět. Poměry mezi větami hlavními. Pravopis a interpunkce. Základy vývoje češtiny. Rozvrstvení národního jazyka. Tvůrčí psaní. Filmová tvorba podle literární předlohy. Současné čtenářské trendy. Regionální literatura
 3. Stránky, kde si můžeš nacvičit druhy vět vedlejších a poměry mezi větami hlavními: Souvětí souřadné 1 - dole souhrnná cvičení. Souvětí souřadné 2 - substituce spojek, doplnění chybějících spojek. Jednodušší druhy vedlejších vět . Souvětí podřadné 1 - souhrnná cvičen
 4. Pracovní list - vedlejší věty Zde si můžeš stáhnout materiál k procvičování určování druhů vedlejších vět . Pracovní list - vedlejší věty.do
 5. Druhy vedlejších vět Významové poměry mezi větami hlavními Významové poměry mezi větnými členy Významové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami Souvětí souřadné a podřadné Složitá souvětí a jejich rozbor.
 6. Pracovní list s příklady vedlejších vět, řešení a návod, jak materiál použít. Autor: Mgr. michaela nyczova (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Poměry - mezi větnými členy nebo větami vedlejšími nebo oběma hlavními a) slučovací - a, i, ani Druhy vedlejších vět (U většině techto vět je na začátku např. Budete-li) Přípustková - ačkoliv, přestože, třebaže, přesto. Přidal: kikinka.ks 1. 4. 200 strana 2/cvičení 3 - vidové dvojice, strana 3/cvičení 6, 7 - poměry, druhy vedlejších vět strana 9/cvičení 4 - složená slova, strana 10/cvičení 2 - neohebné slovní druhy strana 11/cvičení 5 - podstatná jména, strana 12/ cvičení 6 - pravopis -n, -n Urči druhy vedlejších vět - viz PŘÍLOHA ; Významové poměry mezi VH - poměr slučovací + stupňovací (VYSVĚTLÍME SPOLEČNĚ) NAUČIT SPOJKY ZPAMĚTI (učebnice str. 58) Rj. Skupina Vlková. Ahoj, ruštináři! Opakuj si slovíčka - jídlo

Poměry mezi větami hlavními dvě a více vět hlavních, neomezený počet vět vedlejších spojeny spojovacím výrazem, nebo řazeny bez spojovacího výrazu před spojovacími výrazy vždy čárka. Čárka se nepíše před a, i, ani,.. - opakovat si - Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami - učebnice str. 69, případně ze sešitu a Druhy vedlejších vět - str. 66 - 67 - PS - str. 41 /cv. 1 - do domácího sešitu, školní mám u sebe vytvořit graf Spojka a v souvětí nemusí vždy stát právě jen mezi větami, které spojuje. Může se dostat i do pozice před některou z vedlejších vět v souvětí. V takovém případě před a píšeme čárku: Šli jsme na výlet, a protože začalo pršet, vrátili jsme se domů (= šli jsme na výlet a vrátili jsme se domů, protože začalo.

Video: Urči větu hlavní - okhelp

Významové vztahy mezi slovy | Materiály | Škola dotykem

Vzdělávací materiál

 1. Souvětí se skládá z vět hlavních a vedlejších. Věta hlavní je nezávislá na jiné větě a nemohu se na ni zeptat jinou větou. Věta vedlejší je závislá na jiné větě (buď na hlavní nebo jiné větě vedlejší) a mohu se na ni zeptat. 1V podmínková 2H . Kdybys viděla borůvky, pár mi jich nasbírej
 2. ulý týden jste opravdu poctivě opakovali, protože tento týden nám přibude další várka vět vedlejších a v případě těch příslovečných opravdu pořádná nálož :-) V učebnici na straně 51 si znovu zopakujte, jaké druhy vedlejších vět máme
 3. druhy vět vedlejších. ODKAZ - vedlejší věty: www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Souveti/Druhy-vedlejsich-vet-help.html procvičení formou testu.
 4. 41_DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT _přísloví_ tit [PDF, 71 kB] 42_EDUARD PETIŠKA [PDF, 73 kB] 43_EPICKÉ LITERÁRN ŽÁNRY- BAJKA [PDF, 73 kB] 44_LITERÁRNÍ VÝCHOVA-poezie_balada_K. J. Erben [PDF, 86 kB] 45_LITERÁRNÍ VÝCHOVA poezie [PDF, 70 kB] 46_LITERÁRNÍ VÝCHOVApovídka [PDF, 89 kB] 47_osmisměrka [PDF, 73 kB
 5. Najdou zde druhy vět, druhy souvětí, druhy vět vedlejších, poměry mezi větami či větné členy. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému praktickému užití látky během studia. Český jazyk - Větné členy

Druhy vedlejších vět

Souvětí souřadná a významové poměry. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 1290 Kč Souvětí podřadná a druhy vedlejších vět : Délka lekce: 12:59. 61. Vyhledávání syntaktických nedostatků. 1. Souvětí podřadné - má jednu větu hlavní a jednu nebo libovolný počet vět vedlejších. Trhali jsme jahody, protože už byly zdravé. H V - příčinná souvětí podřadné Řekl, že přijde, až bude mít čas. H V1-předm. V2-časová souvětí podřadné 2. Souvětí souřadné - má: a) Nejméně dvě věty hlavní druhy vedlejších vět souřadné spojení vět hlavních - významové poměry zásady psaní čárek v souřadně spojených větách souřadné spojení vedlejších vět. souřadné spojení několikanásobných větných člen Dobry den Jirko, z toho si nic nedelejte, vv doplnkova dela problemy i tem nejlepsim, a to predevsim proto, ze se vzdy najde nejaka veta, ktera vyvrati pravidlo o doplnkove vete, takze poznat doplnkovou vetu je skutecne slozite, ale par pravidel existuje

Tabulky Lamino: Český jazyk - Větná skladba - Hladíková, Zuzana ; Tato laminová kartička je určená především pro studenty základní a střední školy. Na této kartě je studentům velmi srozumitelně podána problematika českého souvětí. Najdou zde druhy vět, druhy souvětí, druhy vět vedlejších, poměry mezi. Naučte se určovat druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními v našem on-line testu. Velice neoblíbeným učivem bylo určování druhů vedlejších vět a poměrů mezi větami hlavními Kurzy pečení frgálů. Pivovarská 30, Roznov pod Radhostem, 756 61, Czech Republic nebo beze spojek čárkou), jejichž členy může (ale nemusí) rozvíjet jedna nebo více vět vedlejších. Poměry vět hlavních: a) slučovací: věty jsou si významově rovnocenné. spojky: a, i, ani, nebo, ani-ani. b) stupňovací: druhá věta stupňuje, zesiluje nebo jinak zdůrazňuje obsah věty prvn Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších, větné členy, poměry mezi VH a VV). Napsali jsme písemné opakování ze skladby. Literatura: písemné opakování - literární pojmy. Literatura 1. poloviny 20. století -představitelé, program, směry Nebo u souřadně spojených vět vedlejších: Řekl, že onemocněl, a tak nepřišel na zkoušku. Znovu zdůrazňuji, že v mnoha případech (ne-li ve většině z nich) je zjevně možné pojetí obojí(,) a že (tedy) skutečně záleží jen na pisateli, který z obou aspektů - důsledkový, či způsobový - chce vyjádřit.

DRUHY VV :: Podpora výuk

Druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními (10 ÚLOH . Measure skills effectively with our online tests and save time by interviewing only the best candidates. Automated Skill Testing. Companies. Measure what job candidates can actually do with work-sample online tests. We have some neat features that make vetting candidates much. Postaráme se o vaše účetnictví od A do Z. Vlastní účetní a tým poradců k dispozici kdykoliv Bez zbytečného paírování Aplikace pro telefon a table

- druhy vedlejších vět - významové poměry mezi větami . Vytvořeno systémemwww.eshop-rychle.cz. Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferenc. Významové poměry mezi VH - 8. třída 9.4.2020 Druhy vedlejších vět - 8. třída 8.4.2020 Pravopis přídavných jmen - 6. třída 8.4.202 1. Souvětí souřadné - tvořeno nejméně dvěmi hlavními větami (spojené spojkami souřadícími nebo beze spojek čárkou), jejichž členy může (ale nemusí) rozvíjet jedna nebo více vět vedlejších. Poměry vět hlavních: a) slučovací: věty jsou si významově rovnocenné spojky: a, i, ani, nebo, ani-ani. b) stupňovací: druhá věta stupňuje, zesiluje nebo jinak. Najdou zde druhy vět, druhy souvětí, druhy vět vedlejších, poměry mezi větami či větné členy. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému praktickému užití látky během studia -a neomezený počet vět vedlejších - m ezi hlavními větami rozlišujeme tyto významové poměry: slučovací - obsahy obou vět prostě sounáleží, jsou si rovné, obě platí - jako spojovací prostředky slouží: slučovací spojky - a, i, ani, nebo, či příslovce - také, pak, potom aj

Patnáctka - 5 větných členů, 5 vět vedlejších, 5 významových poměrů Diktát - Ach, ta první třída Vstupní písemná práce - graf souvětí, druh souvětí, druhy VV, poměry souřadně spojených vět, najít v textu slova cizího původu, tvořit předponami slova odvozená, slovní druhy, mluvnické kategorie, větné členy. Významové poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími. Bude to úplně jednoduché - vezmete si učebnici str. 51, napíšete si do Čj Š dnešní datum a nadpis Druhy vět vedlejších a pak si opíšete obě dvě tabulky. Vedlejší věty jsou připojeny spojovacími výrazy Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších, větné členy, poměry mezi VH a VV). Literatura: opakování - literární pojmy (druhy a žánry), příští týden budeme psát test (Sloh: slohové hry - slovní zásoba. 7. 9. - 11. 9. 2020. Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších)

Rozbor souvětí 6 - YouTub

Souvětí má 5 / 6 vět. První a druhá věta / první a třetí věta / třetí a pátá věta jsou hlavní. Mezi hlavními větami je poměr slučovací / odporovací / příčinný / důsledkový. Souvětí obsahuje tyto typy vedlejších vět: měrová, důvodová, předmětná / předmětná * * * * * * SKLADBA významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami druhy souvětí SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ obsahuje minimálně dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších SOUVĚTÍ PODŘADNÉ obsahuje jen jednu hlavní větu a libovolný počet vět vedlejších VÝZNAMOVÉ POMĚRY mezi souřadně spojenými větami hlavními = významové vztahy mezi jednotlivými. Kontakty. Základní škola Sokolská. Sokolská 296 379 01 Třeboň. Tel.: +420 384 724 630 Fax: +420 384 722 732. Email: info@1zstrebon.c Video určování vedlejších vět příslovečných Video určování vedlejších vět předmětných a doplňkových Videokonference úterý 10.11.: Zopakujte si co je souvětí, vět a jednoduchá, souvětí souřadné, podřadné, druhy VV, významové poměry.(v učebnici na str. 78,80,86) Připravte si ústně určování vět hlavních. Opakovací test - pravopis, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami VY_32_INOVACE_1/7 8. Opakovací test - druhy vedlejších vět, zájmena, poměry hlavních vět VY_32_INOVACE_1/8 Opakovací test -pravopis, poměry mezi větami 8. VY_32_INOVACE_1/9 Opakovací test -poměry mezi větami hlavními 8

Český jazyk - Druhy vedlejších vět 1 - Čeština — testi

Druhy vedlejších vět. Skladem Pomůcka pro děti k procvičování druhů vedleších vět 50 Kč. Značka: nakladatelství Významové poměry mezi větami. Skladem Pomůcka pro děti k procvičování významových poměrů ve větách 26 Kč. Značka:. Druhy vět vedlejších-tabulka.docx (17,8 kB) ÚNOR. TÝDEN 17.2.-21.2. Téma: Věty podle postoje mluvčího - věty onamovací, rzkaovací, tázací, přací. Téma: Opakování skladba - souvětí - věty hlavní a poměry souřadně spojených vět - věty vedlejší a jejich druhy (podmětná, přísudková, přívlastková a atd.) - graf. Zopakujeme si také druhy vedlejších vět. V literatuře si přečtete ukázku z gotického románu.čeká na vás Dracula Mluvnice. Minulý týden jste si měli vytvořit přehled - významové poměry mezi větami hlavními včetně jejich spojovacích výrazů

Test - významové poměry mezi hlavními větami Datum_____ Jméno_____ Souvětí graficky zapiš a urči poměry mezi hlavními větami, popř. druhy vedlejších vět. (Udělám 1 jako vzor. Jinak, kdo si může vytisknout, vyplní přímo do testu, kdo ne, napíše n

POSLOUPNOSTI | skolaposkoleSTEREOMETRIE | skolaposkoleSeřazení textu | skolaposkolePLANIMETRIE | skolaposkoleVětný rozbor 4 | skolaposkoleKOMBINATORIKA | skolaposkole
 • Film příběh kmotra.
 • Ležáky historie.
 • Steam profile frozen.
 • Kavkazský salašnický pes.
 • Přídavná jména test stupňování.
 • Odlepená korunka.
 • Bezlepkové recepty zakusky.
 • Ukázkové číslo časopisu zdarma.
 • Pudinkový dezert recept.
 • Babovky kniha.
 • Princezna sofie uvodni pisen.
 • Neúspěšné studium na vš.
 • Mala fatra aktuality.
 • Id3 tag free.
 • Vyvolání fotek online.
 • Nehojící se rány na nohou.
 • Forwards.
 • Dum duchu 2 recenze.
 • Tetování narození dcery.
 • How to install total war arena.
 • Přívěs na vodní skůtr.
 • Torzní tuhost karoserie.
 • Pixar animated movies.
 • Figurky avengers sada.
 • Ráže na srnčí.
 • 100% hypotéka 2019.
 • Rozvoz pizzy uherské hradiště.
 • Liga mistrů 2017/18 tabulka.
 • Triumph motorcycles limited.
 • Cestovní pojištění merlin kb.
 • Stereogram.
 • Linda rybová dcera ulice.
 • Juta pytle.
 • Chodov u karlových varů.
 • Gta 5 online auta.
 • Botasky adidas.
 • Banán vitamíny.
 • Autoradio 1 din usb.
 • Topolovka čaj.
 • Průmyslový palác.
 • Markýza na terasu 4x3.